skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

COMUNICAT EN RELACIÓ A LA SITUACIÓ QUE ELS NENS, LES NENES I ELS I LES ADOLESCENTS ENFRONTEN A CEUTA, DEMANEM QUE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PARTICIPI EN LA SEVA ACOLLIDA.

Des de Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat – CCAR- lamentem que Espanya segueixi vulnerant les seves obligacions internacionals en matèria de drets humans. En els últims tres dies, al voltant de 8.000 persones han arribat a Ceuta des de Marroc segons dades facilitades per la Delegació del Govern, de les quals 1500  han estat nens, nenes i adolescents. Segons la mateixa font s’ha procedit a retornar en “calent” a 5.600 persones.

D’aquesta manera, les autoritats espanyoles continuen expulsant a migrants i a possibles sol·licitants d’asil a través de devolucions col·lectives que vulneren les normes internacionals i la pròpia legislació espanyola, que estableix que s’ha de garantir la tutela judicial efectiva i obliga a l’accés als procediments individualitzats d’asil que permetin identificar si aquestes persones necessiten protecció internacional. A més a més, aquestes expulsions violen el principi de no devolució – non- refoulment-, que prohibeix als Estats retornar a les persones a un lloc on la seva vida, la seva integritat puguin córrer perill.

Malgrat el Govern espanyol vulgui emparar aquesta pràctica aquestes en l’Acord de readmissió de 1992 firmat amb Marroc, la realitat és que aquest no contempla la devolució de nacionals de Marroc, que és la principal entre els que han creuat aquests dies.

En aquesta línia, és sumament preocupant la situació dels nens i nenes migrants dels quals hem pogut veure imatges on se’ls retenia a platges amb unes condicions lamentables, vulnerant els seus drets fonamentals i als quals s’exercia violència amb porres. I especialment preocupant és el material audiovisual que mostra que s’ha pogut procedir a retornar en calent  a menors.

La devolució en calent d’un menor no acompanyat és contrària a la legislació espanyola sobre protecció a la infància, estrangeria i protecció internacional, així com als tractats internacionals sobre aquestes matèries dels quals Espanya és Estat part.

Així, l’article 35 de la Llei d’estrangeria disposa que quan les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat localitzin a un estranger que manifesti ser menor d’edat, encara en el cas que la seva minoria d’edat no pugui ser establerta amb seguretat, hauran de posar-ho immediatament sota la protecció dels serveis competents de protecció de menors i comunicar-ho al Ministeri Fiscal, que disposarà, en cas de resultar necessari, la determinació de la seva edat. Una vegada el menor es trobi sota la protecció dels serveis competents, la seva repatriació al seu país d’origen només serà procedent quan aquesta respongui a l’interès superior del menor. També s’estableix en la Llei d’estrangeria  que abans de prendre una decisió sobre la repatriació d’un menor, l’autoritat competent haurà de tenir en compte una sèrie d’informes relatius a les seves circumstàncies personals i familiars expedits per la representació diplomàtica del seu país d’origen, el servei de protecció de menors competent i el Ministeri Fiscal.

Tant la nostra Llei de protecció internacional com la Convenció de Ginebra per als refugiats i, de nou, la Convenció sobre els Drets del Nen, d’acord amb el qual l’Estat receptor no haurà de traslladar a una persona a un país en el qual hi hagi motius racionals per a pensar que existeix un perill real de mal irreparable per al menor, i en aquest cas s’haurà d’oferir al menor la possibilitat de formalitzar una sol·licitud de protecció internacional.

Cal remarcar que al 2019,  el Comitè dels Drets del Nen, responsable de la supervisió de l’aplicació de la Convenció dels Drets del Nen pels Estats que en formen part, va condemnar a Espanya per vulnerar els principis de l’interès superior del menor i de no devolució en dur a terme la devolució en calenta d’un menor de Mali a la frontera de Ceuta argumentant que “…l’Estat té l’obligació de realitzar una avaluació prèvia sobre l’existència d’un risc de mal irreparable per al menor i de violacions greus dels seus drets al país al qual serà traslladat o retornat, prenent en consideració l’interès superior del nen, incloent, per exemple, les conseqüències particularment greus per als menors que presenta la insuficiència de serveis alimentaris o sanitaris”.

Per altre banda, destacar que aquests fets a Ceuta – que no són nous-  manifesten de forma clara l’absolut fracàs de les polítiques migratòries espanyoles i europees que han fet dels elements de securitització i externalització els pilars centrals de la gestió migratòria obviant les condicions dels territoris d’origen de les persones migrants i centrant-se en el control de fronteres en comptes de la gestió dels fluxos migratoris.

Aquest abordatge ha comportat la mort de milers de persones en el seu intent d’arribar a un territori segur a la par que han demostrat que són absolutament ineficients i resulten en instruments de pressió política per part de països com Marroc i Turquia  que disten de respectar els drets humans i utilitzen les vides humanes com a monedes de canvi d’interessos particulars.

També lamentem i condemnem la militarització de la platja de Tarajal així com el vocabulari emprat en termes de seguretat i de defensa de la integritat dels i les ciutadans Ceuta  ja que són una clara aposta per vincular la migració amb criminalitat.

Des de CCAR exigim ;   

  • Vies legals i segures
  • Que es respecti la tutela judicial efectiva i l’accés als procediments individualitzats d’asil que permetin identificar necessitats de protecció internacionals.
  • Que s’elabori un protocol unificat d’actuació que permeti identificar els perfils dels i les menors amb necessitats de Protecció Internacional i/ o víctimes de tràfic. Necessitat d’un mecanisme de cribratge immediat després de l’entrada al territori.
  • Que els i les menors siguin acollits i protegits, especialment en el cas de les nenes i adolescents de possibles xarxes de tràfic.

I en concret a la Generalitat de Catalunya;

  • Que a la Generalitat de Catalunya aculli els nens, les nenes i els i les adolescents que han arribat a Ceuta sense condicions.
  • Que s’estableixin procediments per part de la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència que és l’organisme encarregat de la tutela i protecció dels infants i adolescents desemparats que immediatament si hi ha necessitats especials; Protecció Internacional, Tràfic d’Éssers
  • Que l’acollida dels i les menors es realitzi en models alternatius al de grans centres que permetin desenvolupar els seus projectes vitals i tinguin un acompanyament holístic amb professionals de la intervenció formats en interculturalitat, protecció internacional i que tinguin una immediata i constant atenció psicològica i jurídica.

 

Back To Top