skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

El president de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, Miguel Pajares, compareix davant del Congrés dels Diputats

El President De La Comissió Catalana D’Ajuda Al Refugiat, Miguel Pajares, Compareix Davant Del Congrés Dels Diputats

La seva intervenció versarà sobre com millorar la protecció de les víctimes de tràfic de persones, especialment en el seu accés al dret d’asil.
Avui 17 de febrer, el president de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, Miguel Pajares Alonso, doctor en antropologia i autor de la novel·la “Cautivas”, compareix al Congrés dels Diputats per tal de presentar recomanacions en la millora de l’accés a la protecció per a víctimes de tràfic de persones.
En efecte, la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat advoca per una llei integral contra el tràfic de persones, que tingui en compte totes les formes de tràfic i no només el tràfic amb finalitat d’explotació sexual. Actualment els instruments aborden només aquest tipus de tràfic, relegant en un segon lloc altres supòsits igual de greus com la imposició de treball o serveis forçats, l’esclavitud o pràctiques similars a l’esclavitud, la servitud o la mendicitat, així com l’extracció d’òrgans corporals.
A més a més, Miguel Pajares ressaltarà la falta de reconeixement adequat de les necessitats de protecció internacional de les víctimes de tràfic de persones que sol•liciten protecció.
Malgrat el fet que la Llei 12/2009 reguladora del dret d’asil reconeix expressament la persecució per motius de gènere i es refereix a la situació d’especial vulnerabilitat de les víctimes de tràfic de persones, aquesta qüestió continua sent controvertida. La posició de les autoritats és excloure tota sol•licitud de protecció basada en el fet de ser, haver estat o estar en risc de convertir-se en víctima de tràfic de persones, al•legant que no té encaix jurídic en la definició de refugiat reconduint aquestes sol•licituds a la Llei d’Estrangeria en entendre que aquest és el mecanisme adequat per donar resposta a les necessitats de protecció de les víctimes de tràfic. Per tant, les sol•licituds de protecció internacional basades en aquest motiu, estan sent sistemàticament denegades, sense ni tan sols fer una valoració sobre el risc de tornada al país d’origen, ni realitzar un anàlisi dels problemes que al•lega aquesta persona en la seva sol•licitud, i això encara que el Defensor del Poble en el seu Informe monogràfic sobre tracta a Espanya hagi instat a fer-ho.
La situació als aeroports és també preocupant: En aquests casos les sol•licituds de protecció internacional s’estudien i es decideixen en un període molt breu i la persona es troba retinguda en unes instal•lacions que no permeten crear una atmosfera de confiança per explicar quins són els veritables problemes que està patint, amb el subsegüent efecte que si la sol•licitud és denegada, aquesta persona pot ser retornada o expulsada al seu país d’origen, o al país de trànsit, sense que s’hagi pogut identificar adequadament com a potencial víctima de tràfic i sense que tampoc es valori el risc real de tornada.
Finalment, Miguel Pajares ressaltarà el fet de que l’article 59 bis sobre la protecció de les víctimes de tràfic de persones de la Llei sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social contempla l’obtenció d’autorització de residència i treball per circumstàncies excepcionals quan es consideri necessari a causa de la seva cooperació per a les finalitats de recerca o de les accions penals; això significa que les persones víctimes de tràfic, que per motius de por a represàlies decideixin no cooperar, no tinguin accés a la regularització de la seva situació administrativa.
Per a més informació: Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat
Pascale Coissard pascale.coissard@cear.es – 933012539

Back To Top