skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

Informe sobre les necessitats formatives de persones refugiades acollides a l'estat espanyol

En el marc del projecte Integra-Train, la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat ha realitzat un estudi sobre les necessitats formatives de les persones beneficiàries de protecció internacional a l’estat espanyol on es valoren les principals metodologies i tècniques que s’estan utilitzant des de les administracions i les diverses ONG’s a casa nostra per acollir aquestes persones nouvingudes i quines són les seves principals necessitats de formació.
Aquest informe ressalta les necessitats específiques de les dones beneficiàries de protecció internacional, sovint invisibilitzades.
Pots consultar l’informe aquí (en anglès).

Report on the training needs of refugee people in Spain

Within the framework of the Integra-Train project, the Catalan Commission for Refugees has conducted a study on the training needs of beneficiaries of international protection in Spain where the main methodologies and techniques being used by the administrations and the various NGOs in our country to receive these newcomers and their main training needs are valued.
This report highlights the specific needs of women who are beneficiaries of international protection, often invisibilized.
You can consult the report here.

Back To Top