skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

INTEGRA-TRAIN: Millorant la integració de les dones, beneficiàries de protecció internacional pel desenvolupament i la implementació d'entrenaments d'integració multifacètica

En el context d’un augment en el nombre de persones refugiades que arriben al continent europeu, és molt rellevant proposar i implementar accions pràctiques que responguin a les llacunes existents en la integració de migrants/refugiats en els estats membres de la UE. Aquest projecte pretén implementar accions en cinc estats membres de la UE (BG, EL, ES, MT i IT) per fomentar la integració dels migrants (en particular els beneficiaris de la protecció internacional i les dones entre ells) mitjançant el disseny i la realització d’entrenaments integrals d’integració. Durada del projecte: 24 mesos (01.01.2017 – 31.12.2018)
Els objectius clau del projecte inclouen:

  1. Intercanviar coneixements i experiències a nivell transnacional de la UE en l’àmbit de la formació d’integració per als immigrants procedents d’estats membres amb més experiència en la integració dels refugiats (ES i IT) a països amb estructures d’integració més dèbiles i menys desenvolupades (BG, EL i MT );
  2. Augmentar la preparació i la familiaritat dels refugiats (incloent-hi les dones refugiades) amb les realitats cíviques, legals, socials i culturals del seu entorn hoste, com a eina important de posada en marxa i facilitació del procés d’integració a més llarg termini;
  3. Construir la capacitat dels grups d’interès nacionals i ONG per oferir cursos d’integració als migrants (incloses les dones).

Les accions clau del projecte inclouen:
Intercanvi de coneixements: realització de 5 estudis d’abast i informes sobre mecanismes institucionals i necessitats de formació de dones migrants; 2 visites d’estudi a institucions d’integració a Espanya i Itàlia.
Intercanvi i desenvolupament de l’experiència: recollida de mòduls d’integració d’ES i IT; Seminari internacional de capacitació de formadors en desenvolupament i conducta de cursos d’integració; el desenvolupament de mòduls d’integració nacional per als migrants i el tren nacional dels seminaris de formadors a BG, EL i MT.
Formació d’integració: realització d’entrenaments d’integració per a refugiats a BG, EL i MT; seminari de formació d’avaluació a mitjà termini a BG, EL i MT; desenvolupament de materials d’informació d’integració per a migrants / refugiats; seguiment dels entrenaments d’integració a BG, EL i MT i redacció d’informes de seguiment per a l’optimització de la formació d’integració.
Difusió i transferència de propietats: publicació i difusió de mòduls d’integració i materials d’informació i realització de conferències nacionals de divulgació a BG, EL i MT.

INTEGRA-TRAIN: Enhancing the Integration of Women, Beneficiaries of International Protection by Development and Implementation of Multifaceted Integration Trainings

In the context of increasing refugee inflows in the European continent it becomes highly relevant to propose and implement practical actions responding to existing gaps in migrant/ refugee integration across the EU member states. This project aims to implement actions in five EU member states (BG, EL, ES, MT and IT) to foster the integration of migrants (in particular beneficiaries of international protection and women among them) by design and conduct of comprehensive integration trainings. Project Duration: 24 months (01.01.2017 – 31.12.2018)
The key aims of the project include:

  • To exchange knowledge and experience at cross-national EU level in the sphere of integration training for migrants from member states with longer experience in refugee integration (ES and IT) to countries with weaker and less developed integration structures (BG, EL and MT);
  • To increase preparedness and familiarity of refugees (including refugee women) with the civic, legal, social and cultural realities of their host milieus, as important start up and facilitation tool of the longer-term process of integration;
  • To build the capacity of national NGO and GO stakeholders to offer integration courses to migrants (including women).

 
The key project actions include:
Exchange of knowledge: conduct of 5 scoping studies and reports on institutional mechanisms and training needs of migrant women; 2 study visits to integration institutions in ES and IT.
Exchange and development of experience: collection of integration modules from ES and IT; international train the trainers seminar in integration courses development and conduct; development of national integration modules for migrants and national train the trainers seminars in BG, EL and MT.
Integration training: conduct of integration trainings for refugees in BG, EL and MT; mid-term evaluation training seminars in BG, EL and MT; development of integration information materials for migrants/ refugees; monitoring of integration trainings in BG, EL and MT and drafting of monitoring reports for optimization of integration training.
Dissemination and ownership transfer: publication and dissemination of integration modules and information materials and conduct of national dissemination conferences in BG, EL and MT.

Back To Top