skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

La mort d'un immigrant armeni en el CIE de Barcelona qüestiona de nou la pròpia existència dels CIE

“No els llevem el cinturó ni els cordons de les sabates perquè això no és una presó”, van argumentar els responsables del CIE . No obstant això, va ser amb els seus cordons amb el que aquest armeni de 42 anys es va suïcidar segons fonts de la Jefatura Superior de Policia de Catalunya. Els CIE, efectivament, no són presons. En aquestes hi ha persones privades de llibertat per haver comès delictes, mentre que en els CIE es priva de llibertat a immigrants per una simple mancada administrativa: Estar en situació irregular. Integralitat aquí.

 (continuació) La privació és la mateixa, però la justificació i les garanties jurídiques no. La privació de llibertat que es produeix en un CIE és una sanció que el nostre dret penal no contempla; comporta, per tant, un tractament als immigrants com a éssers amb menys drets que els altres, als quals se’ls pot aplicar mesures especials de càstig; comporta, en definitiva, una vulneració greu dels drets humans.

Això, a més, ha de ser vist a la llum d’una altra evidència: els CIE no juguen cap paper efectiu en la regulació dels fluxos migratoris. La diferència entre el nombre d’immigrants en situació irregular que s’expulsa a través dels CIE i el que s’expulsaria sense tal instrument és insignificant pel que es refereix a la nostra realitat immigratòria.

 Les polítiques d’estrangeria s’han basat en postulats i prevencions que freguen la xenofòbia. Són irracionals. Contenen aspectes repressius que no estan justificats per a la gestió dels fluxos migratoris. Els drets humans queden en segon termes quan entra en funcionament la maquinària creada per al control dels fluxos migratoris.

Així, amb freqüència, persones que requeririen la protecció de l’Estat perquè fugen de perills als seus països d’origen, es veuen castigades per aquest Estat com si fugir d’aquells perills fos un delicte. No és estrany que això condueixi de vegades a la desesperació i al suïcidi.

És possible que el senyor armeni que s’ha suïcidat temés que en ser retornat al seu país només li esperés la mort o alguna cosa semblant. Els CIE no tenen raó de ser i han de ser tancats. Cal buscar altres formes de gestió per a les situacions d’immigració irregular. I cal posar més recursos per comprovar quants casos d’immigració irregular són, en realitat, persones necessitades de protecció internacional.

Miguel Pajares

President de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat

Back To Top