Nota legal

Condicions d’accés i utilització de la WEB:

En aquest apartat s’inclou informació sobre les condicions d’accés i utilització d’aquesta Web que han de ser conegudes per l’usuari. Informació necessària als efectes previstos en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

 • Titular: COMISSIÓ CATALANA D´AJUDA AL REFUGIAT
 • C.I.F.: G63721963
 • Domicili social: C/ JUNTA DE COMERC, 26 Baixos. 08001 BARCELONA
 • E-mail : ccar@ccar-cear.org
 • Telèfon: 93.301.25.39

Acceptació de les condicions generals

Les Condicions generals que a continuació es ressenyen, regulen la utilització de la Web de COMISSIÓ CATALANA D´AJUDA AL REFUGIAT.
La utilització de la Web de COMISSIÓ CATALANA D´AJUDA AL REFUGIAT atribueix la condició d’usuari de la mateixa i comporta l’acceptació plena i sense reserves de cap tipus, per part de l’usuari, de totes les Condicions Generals que estiguin publicades al temps d’accedir l’usuari.

Per això es recomana a l’usuari que llegeixi atentament el contingut de les CONDICIONS GENERALS cada vegada que es disposi a utilitzar la pàgina Web.

Utilització de tecnologia Cookie

COMISSIÓ CATALANA D´AJUDA AL REFUGIAT utilitza cookies quan un usuari navega pel seu Web. Aquestes cookies s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir el nom i cognoms de l’usuari.

Les cookies de COMISSIÓ CATALANA D´AJUDA AL REFUGIAT no poden llegir dades del seu disc dur ni llegir els arxius cookies creats per altres proveïdors de servei.

COMISSIÓ CATALANA D´AJUDA AL REFUGIAT xifra les dades identificatives de l’usuari per a major seguretat. Per mitjà de les cookies, COMISSIÓ CATALANA D´AJUDA AL REFUGIAT pot reconèixer als usuaris registrats després que aquests s’hagin registrat per primera vegada, sense que s’hagin de registrar cada vegada que visitin la Web.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per poder ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies en el seu disc dur.

Per utilitzar la nostra Web, no cal que l’usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades, no obstant això la no instal·lació comportarà la necessitat que l’usuari hagi de registrar-se cada vegada que accedeixi a un servei que requereixi registre previ.

Denegació i retirada de l’accés a la Web i/o als serveis

COMISSIÓ CATALANA D´AJUDA AL REFUGIAT, es reserva el dret a denegar o a retirar l’accés a la seva pàgina Web, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals o les particulars que resultin d’aplicació.

Informació legal a la recollida de dades

L’Usuari garanteix l’autenticitat i veracitat de totes aquelles dades que comuniqui tant en la sol·licitud d’informació, enviament de currículums, emplenament dels diferents formularis (socis, voluntaris), subscripció a Newsletter, etc, com en qualsevol altre moment posterior, sent de la seva responsabilitat l’actualitzar la informació subministrada, de tal forma que reflecteixi la seva situació real. L’usuari serà responsable de la inexactitud o falta de veracitat de la informació aportada.

Així mateix, l’usuari, atorga el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades personals per COMISSIÓ CATALANA D´AJUDA AL REFUGIAT i la seva incorporació en un fitxer degudament registrat en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. (www.agpd.es) del que és responsable la citada empresa, amb la finalitat de poder oferir-li un correcte servei, enviament de notícies, circulars, etc. que puguin ser del seu interès
COMISSIÓ CATALANA D´AJUDA AL REFUGIAT ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries, per protegir les Dades de Caràcter Personal que recull i són objecte de tractament automatitzat.

COMISSIÓ CATALANA D´AJUDA AL REFUGIAT es compromet, en tot cas, al tractament de les dades personals d’acord amb la Llei i normativa vigent en matèria de protecció de dades, així com a establir els pertinents compromisos de confidencialitat amb tercers als quals cedeixi o permeti l’accés a aquestes dades personals.

L’usuari queda informat, d’acord amb l’article 5 de la llei 15/1999, de la possibilitat d’exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició enviant una carta signada juntament amb fotocòpia del DNI del titular de les dades, dirigida a COMISSIÓ CATALANA D´AJUDA AL REFUGIAT amb l’encapçalament PROTECCIÓ DE DADES al domicili: C/ JUNTA DE COMERC, 26 BAIXOS. 08001 BARCELONA; Telèfon: 93 301 25 39 o bé mitjançant correu electrònic a l’adreça: ccar@cear.es

FER-SE SOCI / APORTAR DONACIONS

Complint tot l’ anteriorment exposat, a més en aquest cas, hem d’afegir que, les opcions que posem a la seva disposició per poder fer la seva aportació econòmica són:

 • PAGAMENT AMB TARGETA DE CRÈDIT: MasterCard, Visa, a més de qualsevol targeta de “la Caixa”. Aquest tipus de pagament és totalment segur. Visa i Master Card han desenvolupat un sistema per realitzar de forma segura pagaments en Internet. El sistema de Comerç Electrònic Segur es basa que l’Emissor de la targeta (banc o caixa d’estalvis) identifiqui al titular de la mateixa abans d’autoritzar el pagament per Internet. Una vegada completada la identificació, l’Emissor comunica a la COMISSIÓ CATALANA D´AJUDA AL REFUGIAT que l’aportació l’està realitzant el titular de la targeta.
 • DOMICILIACIÓ BANCÀRIA: L’usuari, emplenarà tota la informació necessària per poder gestionar la domiciliació bancària.

En qualsevol dóna els dos casos, COMISSIÓ CATALANA D´AJUDA AL REFUGIAT es compromet, al tractament de les dades personals d’acord amb la Llei i normativa vigent en matèria de protecció de dades, així com a establir els pertinents compromisos de confidencialitat amb tercers als quals cedeixi o permeti l’accés a aquestes dades personals.

Obligació de fer ús correcte de la pàgina web i dels continguts

Tots els continguts que s’inclouen en aquesta Web es faciliten a efectes exclusivament informatius, de manera que en cap cas poden servir de base per a recursos o reclamacions ni constituir font de drets. COMISSIÓ CATALANA D´AJUDA AL REFUGIAT es reserva el dret a modificar, sense previ avís, els continguts de la Web.

L’Usuari es compromet a la correcta utilització de la Web i utilitats que se li proporcionin conforme a la llei, el present document legal, i les instruccions i avisos que se li comuniquin.

L’Usuari s’obliga a l’ús exclusiu de la Web, i tots els seus continguts, per a finalitats lícites i no prohibits, que no infringeixin la legalitat vigent i/o puguin resultar lesius dels drets legítims de COMISSIÓ CATALANA D´AJUDA AL REFUGIAT o de qualsevol tercer, i/o que puguin causar qualsevol dany o perjudici de forma directa o indirecta.

A aquest efecte, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels continguts de la pàgina Web amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en el present Document Legal, perjudicials pels drets i interessos de tercers o que, de qualsevol forma, puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització de la Web.

En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

 • de qualsevol forma sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els Tractats internacionals i en la resta de la legislació;
 • indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigradores, difamatòries, infamades, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i bons costums generalment acceptades o a l’ordre públic;
 • indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;
 • incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades o a l’ordre públic;
 • sigui fals, ambigu, inexacte, exagerat o extemporani, de manera que indueixi o pugui induir a error sobre el seu objecte o sobre les intencions o propòsits del comunicant;
 • es trobi protegit per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial pertanyent a tercers, sense que l’Usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l’autorització necessària per dur a terme l’ús que efectua o pretén efectuar;
 • violi els secrets empresarials de tercers;
 • sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones;
 • de qualsevol manera perjudiqui el crèdit de COMISSIÓ CATALANA D´AJUDA AL REFUGIAT
 • infringeixi la normativa sobre secret de les comunicacions;
 • constitueixi, si escau, publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial i, en general, que competència deslleial;
 • incorpori virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el normal funcionament de la xarxa, del sistema o d’equips informàtics (maquinari i programari) de  COMISSIÓ CATALANA D´AJUDA AL REFUGIAT o de tercers o que puguin danyar els documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests equips informàtics;
 • provoqui per les seves característiques (tals com a format, extensió, etc.) dificultats en el normal funcionament del Servei;

L’USUARI, ES COMPROMET A ABSTENIR-SE DE:

 • reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès;
 • suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el “copyright” i altres dades identificaries de la reserva de drets de COMISSIÓ CATALANA D´AJUDA AL REFUGIAT
 • intentar obtenir els Continguts emprant per a això mitjans o procediments diferents dels quals, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat a aquest efecte a la pàgina Web on es trobin els Continguts o, en general, dels quals s’emprin habitualment en Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització de l’assetjo Web, dels Serveis i/o dels Continguts.

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que COMISSIÓ CATALANA D´AJUDA Al REFUGIAT pugui sofrir, directa o indirectament, com a conseqüència de l’ incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de les condicions generals o de la llei en relació amb la utilització de la Web.

Propietat intel·lectual

Tots els continguts de www.ccar.cat són propietat intel·lectual de l’entitat i estan protegits en funció de la legislació sobre Propietat Intel·lectual nacional i internacional vigent.

Queda absolutament prohibit l’ús del contingut de la nostra pàgina Web sense l’autorització per escrit per part COMISSIÓ CATALANA D´AJUDA AL REFUGIAT.

Queda prohibit establir aquesta pàgina com a marc d’unes altres, no obstant això sí que es podrà establir un enllaç a la nostra adreça d’Internet (adreça url de la pàgina Web) sempre que no es relacionin amb manifestacions falses, inexactes, incorrectes, que puguin induir a error o confusió o que siguin contràries a la llei, la moral o els bons costums.

L’usuari podrà descarregar-se la pàgina Web en la seva terminal sempre que sigui per a ús privat, sense cap fi comercial, per la qual cosa no podrà explotar, reproduir, distribuir, modificar, comunicar públicament, cedir, transformar o usar el contingut de la Web amb finalitats públiques o comercials.

La infracció de qualsevol dels citats drets pot constituir una vulneració de les presents disposicions, així com un delicte castigat d’acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal.

Drets d’autor

Tots els drets d’autor (copyrights) i altres drets de propietat intel·lectual sobre el material gràfic, gràfics, text, clips de vídeo i àudio, marques, logotips i altre contingut disponible en est assetjo web són propietat de COMISSIÓ CATALANA D´AJUDA AL REFUGIAT o s’utilitzen sota autorització.

Encara que pot copiar qualsevol part d’aquesta web en el seu propi ordinador per a ús personal, no pot copiar ni incorporar part alguna del Contingut disponible en el lloc web en cap altre lloc, inclòs el seu propi lloc web, ni utilitzar el Contingut de cap altra forma pública o comercial. Això significa que no podrà publicar ni redistribuir part alguna de nostre lloc web tret que li hàgim concedit llicència per fer-ho. Això significa també que COMISSIÓ CATALANA D´AJUDA AL REFUGIAT conserva la plena titularitat sobre la totalitat d’aquest Contingut, inclòs qualsevol programari o codi que es pugui descarregar qualsevol imatge incorporada o generada pel programari i totes les dades que ho acompanyen. No ha de copiar, modificar, reproduir, carregar, transmetre, distribuir, realitzar operacions d’enginyeria inversa, desencadellar ni transformar el Contingut a cap altre format.

Les marques, logotips així com qualsevol altre dret de propietat industrial que apareixen en aquest lloc són propietat de COMISSIÓ CATALANA D´AJUDA AL REFUGIAT. Està prohibida la utilització d’aquestes marques sense la prèvia autorització escrita de COMISSIÓ CATALANA D´AJUDA AL REFUGIAT, o de les terceres parts propietàries de les marques.

Durada del servei

COMISSIÓ CATALANA D´AJUDA AL REFUGIAT no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del lloc Web. Quan això sigui raonablement possible, COMISSIÓ CATALANA D´AJUDA AL REFUGIAT advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del lloc Web; COMISSIÓ CATALANA D´AJUDA AL REFUGIAT tampoc garanteix la utilitat del lloc Web per a la realització de cap activitat en concret, ni la seva infal·libilitat.
L’accés a la Web de COMISSIÓ CATALANA D´AJUDA AL REFUGIAT té una durada indefinida; no obstant això, COMISSIÓ CATALANA D´AJUDA AL REFUGIAT es reserva el dret de suspendre sense previ avís l’accés als usuaris que, al seu judici, incompleixin les normes d’utilització de la seva pàgina Web i exercir les mesures legals oportunes. A més COMISSIÓ CATALANA D´AJUDA AL REFUGIAT es reserva el dret de restringir l’accés a algunes seccions de la Web al públic en general, limitant-ho únicament a usuaris o grup d’usuaris concrets a través del lliurament d’un codi d’accés de la qual seran responsables.

Exclusió de responsabilitat

COMISSIÓ CATALANA D´AJUDA AL REFUGIAT realitza els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts de la pàgina Web, però no garanteix ni es responsabilitza de possibles errors en els continguts de la Web.
COMISSIÓ CATALANA D´AJUDA AL REFUGIAT exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de qualsevol naturalesa eventualment derivats de:

 • La interrupció del funcionament o la falta de disponibilitat d’accés a la pàgina Web.
 • La privadesa i seguretat en la utilització de la pàgina Web per part de l’Usuari, i/o l’accés no consentit de tercers no autoritzats.
 • L’eventual transmissió d’elements que afectin negativament als sistemes informàtics.
 • L’exactitud, exhaustivitat i actualització puntual dels continguts de la seva pàgina Web.

En conseqüència, COMISSIÓ CATALANA D´AJUDA AL REFUGIAT no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat del seu lloc Web ni dels continguts, per la qual cosa la utilització dels mateixos per part de l’usuari es duu a terme pel seu propi compte i risc, sense que, en cap moment, puguin exigir-se responsabilitats a COMISSIÓ CATALANA D´AJUDA AL REFUGIAT en aquest sentit.

COMISSIÓ CATALANA D´AJUDA AL REFUGIAT no serà responsable en cas que existeixin interrupcions del servei, demores, errors, malament funcionament del mateix i, en general, altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que escapen del control de COMISSIÓ CATALANA D´AJUDA AL REFUGIAT i/o deguda a una actuació dolosa o culposa de l’Usuari i/o tingui per origen causes de força major. En qualsevol cas, sigui com sigui la seva causa, COMISSIÓ CATALANA D´AJUDA AL REFUGIAT no assumirà responsabilitat alguna ja sigui per danys directes o indirectes, dany emergent i/o per lucre cessant.

COMISSIÓ CATALANA D´AJUDA AL REFUGIAT tindrà dret, sense que existeixi indemnització alguna a l’usuari per aquests conceptes, a suspendre temporalment els serveis i continguts de l’assetjo Web per efectuar operacions de manteniment, millora o reparació dels mateixos.

COMISSIÓ CATALANA D´AJUDA AL REFUGIAT exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició o rebuts, obtinguts o als quals s’hagi accedit a través de la Web; Ni tampoc pels continguts prestats per terceres persones o entitats.

COMISSIÓ CATALANA D´AJUDA AL REFUGIAT tractarà en la mesura del possible d’actualitzar i rectificar aquella informació allotjada en el seu Web que no compleixi amb les mínimes garanties de veracitat. No obstant això quedarà exonerada de responsabilitat per la seva no actualització o rectificació així com pels continguts i informacions abocats en la mateixa.

COMISSIÓ CATALANA D´AJUDA AL REFUGIAT no es fa responsable per la utilització que l’usuari realitzi dels serveis i productes del lloc Web ni de les seves contrasenyes, així com de qualsevol un altre material del lloc Web, infringint els drets de propietat intel·lectual o industrial o qualsevol altre dret de tercers.

COMISSIÓ CATALANA D´AJUDA AL REFUGIAT es reserva el dret d’eliminació d’aquells continguts que resultin no creïbles, inexactes i contraris a la llei, la moral, l’ordre públic i els bons costums.

Legislació i fur

La prestació del servei es regeix per la legislació espanyola, sent competents els Tribunals de Madrid, als quals l’Usuari se sotmet expressament.