skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

Ofertes de feina a CEAR a Catalunya

Ofertes De Feina A CEAR A Catalunya

TÈCNIC/A INTEGRADOR/A SOCIAL AMB IDIOMES

Lloc de treball: Dispositiu d’Acollida de CEAR a Barcelona
Descripció de l’entitat:
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) és una organització no governamental fundada el 1979, d’acció voluntària i humanitària, independent i plural. El nostre objectiu és el de treballar al costat de la ciutadania per la defensa del dret d’asil. La nostra missió és defensar i promoure els drets humans i el desenvolupament integral de les persones refugiades, apàtrides i migrants vulnerables amb necessitat de protecció internacional.
 
Funcions principals

 • Atenció individual i/o grupal al col·lectiu d’atenció.
 • Programar, organitzar i avaluar les intervencions d’integració social fixades en l’itinerari integral, individual i familiar, d’intervenció sociolaboral.
 • Informació, orientació i acompanyaments, quan sigui necessari, de recursos socials i laborals.
 • Coordinació amb l’equip d’intervenció sociolaboral i amb cada professional referent dels casos.
 • Instruir les persones beneficiàries de l’entitat amb les habilitats bàsiques necessàries per a la seva autonomia personal i social, donar suport a l’organització de les seves activitats quotidianes i en el desenvolupament de les seves relacions socials, resoldre les contingències que es puguin presentar.
 • Supervisió de les tasques de manteniment dels dispositius d’acollida per part de les persones residents.
 • Identificació, disseny, implementació i avaluació d’activitats de foment de la convivència en els dispositius d’acollida.
 • Resolució de conflictes i mediació intercultural.
 • Suport en la interpretació i puntualment, en la traducció de documents a l’equip tècnic.
 • Realització d’assemblees setmanals per tractar temes comuns i/o relacionats amb la convivència.
 • Elaboració d’informes, memòries, propostes de millora i documentació necessària per a la gestió del programa.
 • Registre de dades a la base de dades interna de CEAR i en altres bases de dades depenent de la gestió dels programes que tingui assignats.
 • Participació, si fos necessari, en fòrums, actes i jornades vinculats als objectius del lloc ocupat i de l’organització.
 • Participar en processos d’incidència i participació social.
 • Promoure la implicació de les persones usuàries en la defensa dels seus drets humans.
 • Coordinació amb el teixit social i els serveis socials normalitzats.
 • Oferir un servei de qualitat orientat a la consecució d’objectius.
 • Suport a l’equip d’intervenció en totes les tasques que puguin sorgir com a exercici del treball diari.

 
Requisits imprescindibles:

 • Formació professional de grau superior en integració social.
 • Experiència en immigració/ asil i/o amb col·lectius en risc d’exclusió social.
 • Experiència i coneixement de treball amb grups (tallers, activitats grupals …).
 • Idiomes: anglès i / o francès.
 • Alta motivació per al treball amb persones migrants i una identificació amb els objectius de CEAR.
 • Coneixement dels recursos socials de la ciutat.
 • Capacitat resolutiva, propositiva i capacitat de treball amb autonomia.
 • Habilitats en la resolució de conflictes
 • Capacitat de treball en equip en ambients interculturals.
 • Habilitats socials i empatia.
 • Flexibilitat horària
 • Alta motivació per al treball en Drets Humans i una identificació amb els objectius de CEAR.
 • Maneig d’eines incloses en el paquet office i maneig bàsic de programes informàtics.

 
Es valorarà:

 • Coneixement i experiència de treball a CEAR.
 • Coneixements d’altres idiomes (rus, àrab, urdú, farsi, pashtum, …)
 • Experiència associativa.
 • Referències professionals de llocs similars.

 
S’ofereix:

 • Incorporació immediata.
 • Jornada completa.
 • Remuneració i horari: segons taules salarials i Conveni de CEAR.
 • Lloc de treball: Barcelona.

 
Requisits per a la presentació de candidatures:
Termini de presentació de candidatures fins el 03 de setembre de 2018
Enviar currículum vitae i carta de motivació a l’adreça de correu: seleccion.cearcatalunya@cear.es indicant en l’assumpte del missatge la referència: Técnico Integración Social Acogida – Barcelona – 030/491029/264.
Es mantindrà la confidencialitat en tot el procés. En cas de no rebre resposta a la teva candidatura en un termini de 10 dies des de la data límit de recepció de currículums, la mateixa s’entendrà descartada.
 

TÈCNIC/A SOCIAL CENTRE D’ACOLLIDA BARCELONA

Lloc de treball: Delegació de CEAR a Barcelona
Descripció de l’entitat:
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) és una organització no governamental fundada el 1979, d’acció voluntària i humanitària, independent i plural. El nostre objectiu és el de treballar al costat de la ciutadania per la defensa del dret d’asil. La nostra missió és defensar i promoure els drets humans i el desenvolupament integral de les persones refugiades, apàtrides i migrants vulnerables amb necessitat de protecció internacional.
 
Objectius del lloc de feina
Gestió del centre d’acollida per a sol·licitants de protecció internacional ubicat a Barcelona. Atenció social al col·lectiu d’actuació de l’entitat, amb dependència directa a la Cap d’Acollida a Catalunya.
 
Funcions principals

 • Atenció individual i/o grupal a les persones usuàries.
 • Acollida, planificació, elaboració i seguiment d’Itineraris Integrals individuals i familiars d’Intervenció Socio-laboral.
 • Informar i orientar sobre els recursos socials, jurídics, formatius, administratius i lúdics.
 • Avaluació permanent de compromisos adquirits en els itineraris d’intervenció i reajustament dels mateixos.
 • Elaboració d’Informes Socials.
 • Valoració, gestió, seguiment i justificació de prestacions econòmiques.
 • Elaboració d’informes, memòries, propostes de millora i documentació necessària per a la gestió del Programa.
 • Registre de dades a la base de dades interna de CEAR i qualsevol altra base de dades dependent de la gestió dels programes que tingui assignats.
 • Vetllar per les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les intervencions necessàries en situació de necessitat i realitzar l’avaluació.
 • Acollida, tutorització, seguiment i avaluació del personal voluntari i/o en pràctiques.
 • Vetllar per la bona convivència en els dispositius d’acollida així com pel seu correcte manteniment.
 • Coordinació dels Serveis interns i externs que intervenen en els processos d’integració social de les persones residents en els pisos.
 • Participar en reunions ideològiques, estratègiques i operatives de l’equip i de l’entitat
 • Participar en processos d’incidència i participació social.
 • Promoure la implicació de les persones usuàries en la defensa dels seus drets.
 • Coordinació amb el teixit social comunitari i els Serveis socials normalitzats.
 • Oferir un servei de qualitat orientat a la consecució d’objectius.

  
Requisits imprescindibles:

 • Diplomatura/Grau en Treball Social i estar col·legiat/a.
 • Coneixement dels recursos socials, formatius, laborals i teixit associatiu de la ciutat de Barcelona.
 • Coneixement d’idiomes: imprescindible català, francès i/o anglès.
 • Capacitat resolutiva, propositiva i gran capacitat de treball amb autonomia.
 • Capacitat de treball sota pressió i orientació a l’assoliment d’objectius.
 • Habilitats en la resolució de conflictes.
 • Capacitat de gestió, organització, planificació i priorització de tasques.
 • Capacitat de treball en equip en ambients interculturals.
 • Habilitats socials, empatia.
 • Alta motivació per al Treball de Drets Humans i una identificació amb els objectius de CEAR.
 • Flexibilitat horària.

 
Es valorarà:

 • Coneixement i experiència de treball a CEAR.
 • Coneixement d’altres idiomes a més dels requerits.
 • Experiència en intervenció social en l’àmbit relacionat amb el col·lectiu migrant i/o refugiats.
 • Formació especialitzada en algun àmbit relacionat amb la protecció internacional i les migracions.
 • Experiència en la gestió de recursos residencials per a persones en risc d’exclusió social.
 • Experiència associativa.
 • Referències professionals de llocs similars.

 
S’ofereix:

 • Jornada completa.
 • Remuneració i horari: segons taules salarials i Conveni de CEAR.
 • Lloc de treball: Barcelona.

 
Requisits per a la presentació de candidatures:
Termini de presentació de candidatures fins el 03 de setembre de 2018
Enviar currículum vitae i carta de motivació a l’adreça de correu: seleccion.cearcatalunya@cear.es indicant en l’assumpte del missatge la referència: TS Centro de Acogida – Barcelona 030/491029/643.
Es mantindrà la confidencialitat en tot el procés. En cas de no rebre resposta a la teva candidatura en un termini de 10 dies des de la data límit de recepció de currículums, la mateixa s’entendrà descartada.

Back To Top