Presentació de candidatures per a l’acollida temporal de defensors i defensores dels Drets Humans en situació de risc

El Programa Català de Protecció a Defensors i Defensores dels Drets Humans (PCPDDH) és una iniciativa impulsada per la Generalitat de Catalunya en la que col·labora l’Ajuntament de Sant Cugat i que gestiona la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat.

Aquest programa té per objecte oferir protecció a defensors i defensores dels drets humans en situació de risc a causa de la seva activitat de defensa dels drets humans per mitjans pacífics. El programa consta d’una acollida de 6 mesos a Catalunya, un programa d’atenció psicosocial, formatiu i d’incidència, i l’acompanyament i seguiment en el retorn al seu país d’origen.

Per a l’edició del PCPDDH 2019 està prevista l’acollida temporal de 3 persones defensores dels drets humans en situació de risc. En aquesta edició s’ofereix com a novetat la possibilitat d’acollida d’una defensora acompanyada de la seva família (fills/es i/o parella).

Poden presentar candidatures les ONGD que:

 • Treballin en solidaritat amb altres països o regions, i que tinguin experiència de treball conjunt amb l’entitat d’origen del defensor o la defensora proposat/da.
 • Estiguin inscrites en el Registre d’organitzacions no governamentals per al desenvolupament que preveu la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament, gestionat per l’ACCD, o al Registre d’organitzacions no governamentals de desenvolupament adscrit a l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional al Desenvolupament.
 • Disposin de seu social o delegació a Catalunya.

També poden presentar candidatures les agrupacions d’ONGD que compleixin els requisits de l’anterior apartat, amb associacions, xarxes, col·legis professionals, ajuntaments, etc. sense personalitat jurídica diferenciada.

El pressupost que les administracions donants han destinat al PCPDDH el gestiona en la seva totalitat la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat. Les ONGD que hagin presentat les candidatures seleccionades rebran 10.000 € en concepte de costos indirectes i tindran cobertes les despeses de viatges i estades resultants de l’acompanyament al defensor/a acollit/da.

El període de presentació de sol·licituds s’inicia el 20 de març de 2019 i finalitza el 30 d’abril de 2019, inclosos.

S’ha de presentar el formulari normalitzat per correu electrònic a: programa.proteccio@ccar-cear.org

Criteris relatius al defensor o defensora i a la proposta de candidatura presentada:

 • Adequació de la candidatura a l’objecte del programa de protecció (fins a 25 punts)
 • Trajectòria de defensa dels drets humans de la persona defensora (fins a 20 punts)
 • Experiència de l’organització/moviment social a la qual està vinculada en l’àmbit dels drets humans (fins a 10 punts)
 • Pertinença de la persona defensora a un dels col·lectius prioritaris que estableix la Relatoria Especial de les Nacions Unides sobre la situació dels Defensors/es dels drets humans com són:
  • Dones que pertanyen a organitzacions feministes.
  • Persones que treballen en la defensa dels drets econòmics, socials, culturals i ambientals, especialment aquelles que defensen el dret a la terra, poblacions indígenes i afro-descendents.
  • Persones que treballen en la defensa dels drets de col·lectius minoritzats. (fins a 10 punts)

Criteris relatius a l’entitat que presenta la proposta de candidatura:

 • Experiència de l’entitat en l’àmbit de la defensa dels drets humans i a la regió o país d’origen de la persona defensora. (fins a 10 punts)
 • Treball conjunt, d’acompanyament i/o suport de l’entitat sol·licitant a l’organització/ moviment social d’origen de la persona defensora. (fins a 10 punts)
 • Capacitat d’acompanyament durant l’estada i el retorn de l’entitat sol·licitant envers la persona defensora. (fins a 15 punts).

En un termini màxim de 20 dies des de la finalització del període de presentació de sol·licituds es comunicaran per correu electrònic les candidatures seleccionades.