skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

Programes complementaris

Els programes complementaris es van crear com a complement del programa d’acollida estatal i es desenvolupen a diferents municipis catalans compromesos amb l’acollida de les persones refugiades en l’àmbit local.

Foto: © Ervin Sarkisov

Adaptats a les necessitats registrades a cada municipi, aquests programes ofereixen diferents serveis d’atenció i acompanyament especialitzat a persones i famílies sol·licitants d’asil i/o refugiades que es troben en situació d’especial vulnerabilitat i/o risc d’exclusió social i què, per diferents motius, no tenen accés a les prestacions que ofereix el programa estatal, bé perquè han acabat el període d’estada en el programa i necessiten més temps per assolir l’autonomia, bé perquè han quedat exclosos del programa o perquè han vist denegada la seva sol·licitud d’asil i han quedat en situació d’irregularitat sobrevinguda, perdent el dret a prestacions.
Aquests programes s’executen posant èmfasi en l’atenció a les persones amb criteris d’equitat, igualtat d’oportunitats, perspectiva transversal de gènere, respecte a la diversitat i individualitat.

Els programes complementaris els gestiona un equip especialitzat que compta amb treballadores socials, educadores socials i tècniques d’integració social i s’articula i coordina amb els diferents serveis i equips especialitzats de la CCAR-CEAR, amb psicòlegs, tècnics d’inserció i intermediació laboral, servei de llengües, traductors, entre d’altres.

Com a entitat social experta en l’atenció i acompanyament a persones refugiades, gestionem diversos programes d’aquest tipus arreu del territori. Entre ells a:

Barcelona: programa d’acollida Nausica:

La CCAR és una de les entitats que va promoure la creació del Programa Nausica d’atenció integral a les persones refugiades. Aquest és el programa complementari d’acollida que ofereix la ciutat de Barcelona  i s’emmarca dins de ‘Barcelona, Ciutat Refugi’. És el primer programa municipal d’acollida de persones refugiades de l’Estat. Ofereix un servei d’habitatge temporal i un seguiment professional i acompanyament social integral que pretén que els i les usuaris/àries assoleixin l’autonomia necessària per a una vida independent a Catalunya.

Les persones destinatàries del programa Nausica són persones sol·licitants d’asil que han rebut atenció mitjançant el programa estatal i que han esgotat les prestacions sense arribar a l’autonomia, o bé que han perdut el dret a l’asil i han quedat excloses, ja sigui perquè han renunciat a la destinació on les enviaven o perquè la pertinença a un grup social determinat, l’estat de salut o l’orientació sexual desaconsellaven l’allotjament en altres espais on han de conviure amb altres persones poc sensibilitzades amb les seves realitats. Aquest programa compta amb 4 pisos i un total de 19 places d’acollida.

 

Sabadell: programa Tenderol

El programa Tenderol sorgeix de la necessitat de donar resposta a les persones que han vist denegada la seva sol·licitud de protecció internacional o que han quedat fora del circuit estatal i que tenen vinculació amb Sabadell. En aquestes situacions, en les quals hi ha risc d’exclusió social, els municipis són l’administració més propera i són els que acaben gestionant les necessitats de les persones que hi viuen. El treball conjunt i la cooperació a través de convenis, entre l’Ajuntament, els i les tècniques municipals i els equips d’intervenció especialitzats i  interdisciplinaris de la nostra entitat, contribueixen a la inserció socio laboral d’aquest col·lectiu.   El programa Tenderol compta amb un pis que ofereix 10 places d’acollida.

 

Sant Boi de Llobregat

El programa d’Acollida i inclusió de Sant Boi de Llobregat té com a objectiu atendre les necessitats de les persones que han quedat fora del programa estatal de protecció per diferents causes, i necessiten d’un acompanyament professional per assolir la seva autonomia. Es realitzen itineraris individualitzats d’inserció i es promou la participació dels usuaris en activitats de sensibilització i voluntariat que es desenvolupen al municipi. Aquest programa compta amb 5 places en un pis d’acollida, i també enguany es crea un nou Punt d’Informació i Orientació especialitzat en asil i refugi.

 

El Prat de Llobregat

La CCAR gestiona, amb la col·laboració de l’Ajuntament del Prat de Llobregat, un Punt d’Informació i Orientació per a persones sol·licitants d’asil o susceptibles de ser-ho. Des d’aquesta oficina es fa un acompanyament sociolaboral, es promou el voluntariat i es realitzen tallers de sensibilització sobre refugi i asil, especialment a les escoles.

 

Rubí

Al municipi de Rubí i fruit del desig de l’Ajuntament de millorar la resposta municipal en relació al col·lectiu de persones refugiades, la nostra entitat estan creant i desenvoluparà al llarg de 2020 un nou Punt d’Informació i Orientació des d’on, a més d’assessorar a les persones usuàries, es realitza un diagnòstic de la situació social del col·lectiu amb una identificació de perfils d’asil i refugi que doni lloc a una millora en els protocols d’actuació i derivació al municipi, així com a una més acurada detecció de necessitats. També es realitzen tallers informatius i formatius.

Què pots fer tu?

  • Si coneixes alguna persona migrada potencial sol·licitant d’asil que necessiti informació i acompanyament o no tingui recursos i no sàpiga on recórrer, dóna-li el nostre contacte. Ens pot escriure a ccar@ccar-cear.org o apropar-se al punt d’informació i orientació més proper.
  • Si tens un pis o habitació per llogar, posa’t en contacte amb la nostra àrea d’habitatge i fes que casa teva serveixi per acollir persones refugiades. Podràs col·laborar en un punt clau de la vida de les persones, com és el fet de tenir una llar.
  • Com a ciutadana, pots treballar perquè la teva també sigui una ciutat d’acollida.
Back To Top