Programes socials

Pisos d’acollida temporal per sol·licitants d’asil:

Per a aquelles persones que s’acullen a la protecció internacional al nostre país, existeix un dispositiu d’acollida temporal per tal de garantir la cobertura de les seves necessitats bàsiques en el moment de la seva arribada.

Des del 2001 gestionem pisos d’acollida temporal per a sol·licitants de protecció internacional, a la ciutat de Sabadell i des del 2015 gestionem un centre d’acollida i un pis d’acollida a Barcelona i Sant Joan Despí. En els pisos i el centre d’acollida no només es garanteix un habitatge, sinò que també es treballen tots aquells aspectes que incideixen en l’itinerari d’inclusió social com ara; els aspectes jurídics, el coneixement de l’entorn, l’aprenentatge de l’idioma, l’adeqüació dels seus bagatges formatius i laborals al mercat de treball català, la recerca de feina, la salut i l contenció psicològica, entre altres.

Prestacions socials per persones refugiades:

Preveient les situacions de vulnerabilitat o problemàtiques específiques que viuen les persones refugiades gestionem diferents prestacions socials.
Aquestes prestacions van destinades a facilitar:

  • L’accés a l’habitatge estable, mitjançant el pagament temporal del lloguer, fiança, subministres i manutenció.
  • La integració laboral, mitjançant el pagament de beques, formació ocupacional, matrícules, guarderies i transport.
  • La cobertura de necessitats bàsiques i de manutenció

Tanmateix, també gestionem prestacions d’emergència per cobrir necessitats puntuals de grups vulnerables que per les seves característiques socials presenten greus dificultats per accedir al mercat laboral.

Prestacions socials per a persones immigrants en situació de vulnerabilitat social:

Aquestes prestacions tenen l’objectiu de recolzar econòmicament a aquelles persones immigrants en vies de regularització que es troben en situació de risc d’exclusió social. Es tracta d’ajudes puntuals i d’emergència per poder cobrir les necessitats bàsiques, com ara; l’allotjament, t el transport, la manutenció, medicines, roba, etc. Aquestes ajudes s’inscriuen en una intervenció social integral.

Integra, acompanyament terapèutic, jurídic i social integral per a víctimes de tortura:

El Projecte Integra està dirigit a l’acompanyament terapèutic, jurídic i social integral, especialitzat en persones afectades per tortura, trauma complex i en risc d’exclusió social. La recuperació psicosocial de persones afectades per un procés traumàtic no es pot treballar des d’una sola perspectiva, ja que els mateixos fets traumàtics i el recorregut d’exili solen complicar molt el procés d’acomodació al país d’arribada. Per això, el Projecte Integra contempla una intervenció multidisciplinària per tal d’oferir de manera coordinada totes les atencions que puguin menester. La vulnerabilitat d’aquest col·lectiu es pot convertir en una nova frontera insuperable si no atenem els aspectes laborals, jurídics, formatius, idiomàtics, socials de diversa índole i, per suposat, una atenció terapèutica especialitzada. Per això, en el marc del Projecte Integra s’ofereix l’atenció psicològica i psiquiàtrica, així com teràpies alternatives com l’art teràpia i la teràpia corporal.

Mentre no resolen la seva situació administrativa no poden accedir als recursos normalitzats i iniciar o reprendre un procés d’inclusió a la societat d’acollida. Requereixen de recursos específics que donin una resposta integral a la seva situació: psicològica/psiquiàtrica (la seva situació de desemparament en el país d’acollida agreuja el trauma originat per la tortura: trauma complex i acumulatiu); jurídica (especialitzada en protecció internacional i estrangeria); social (principalment en l’avaluació de la situació de cada una de les persones beneficiàries a fi d’elaborar un pla de treball per remetre les situacions de partida que empenyen a la persona a l’exclusió social); residencial (el projecte inclou un recurs d’acollida temporal de cinc places); i sociolaboral (elaboració i realització d’itineraris individualitzats d’inserció sociolaboral que responguin a la seva situació específica).

El Projecte Integra compta amb el finançament de la Comissió Europea i el suport de l’Ajuntament de Barcelona, està liderat pel Centre EXIL i participa com a entitat sòcia la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat.

Es poden veure els resultats del projecte en el següent vídeo: aquí

aj-barcelonaUnión Europea