skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

Auto del Jutjat nº1 al CIE de Barcelona

Auto Del Jutjat Nº1 Al CIE De Barcelona

El Jutjat d’Instrucció nº 1 de Barcelona en funcions de control del CIE de Barcelona requereix mitjançant un auto a aquest centre que es garanteixi el dret de les persones internades en el CIE a ser informades sobre protecció internacional.
Aquest auto arriba després dels autos dictats pel Jutjat d’Instrucció nº 6 de Madrid en els quals ha requerit a la direcció del centre què garanteixi el dret de persones internades a ser informades sobre protecció internacional i a conèixer la situació del seu expedient administratiu. Aquests tres autos tenen una enorme importància tant per al dret a la defensa com per a la protecció dels sol·licitants d’asil.
Informació sobre asil
Els CIE són centres on poden formalitzar-se sol·licituds de protecció internacional, pel que s’hi ha d’oferir informació sobre asil. Una instrucció de la Direcció general de Política Interior de l’any 2005, actualment en vigor, estableix que tots els Centres d’Internament d’Estrangers disposaran de fulls informatius per accedir a Protecció Internacional, així com que es farà lliurament d’informació als interns en aquest sentit. Qüestió que no està sent complerta.
En aquest sentit, les lletrades de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat van sol·licitar que se’ls proporcionés informació sobre la manera i forma en què el CIE de Barcelona informa dels seus drets a les persones internades.
En resposta a aquesta sol·licitud, el Jutge de Control va emetre l’auto del 23 de juny del Jutjat de Control, en el qual es considera convenient que es faciliti als interns el dia de la seva arribada la mateixa informació sobre la possibilitat de sol·licitar asil que s’ha acordat que s’atorgui a les persones internades en el CIE de Madrid mitjançant l’auto dictat pel Jutjat d’Instrucció nº6 de Madrid, que és la següent:
-Un full informatiu sobre els drets de les persones internes
 
-Aquest full haurà d’estar traduït en l’idioma de la persona internada o una llengua que li resulti intel·ligible, o bé en cas d’una persona no alfabetitzada, es farà una informació verbal dels drets
 
-el CIE de Barcelona haurà de facilitar a les persones internes el dia de la seva arribada informació sobre la possibilitat de sol·licitar asil, mitjançant un full informatiu traduït en una llengua intel·ligible per a la persona interna o llegida a casa de no estar alfabetitzada.
 
-El CIE de Barcelona haurà de facilitar als serveis socials del CIE i entitats que col·laborin amb el CIE en matèria social un full informatiu en el qual es detalli qui pot demanar asil i com ha de fer-ho.
 
A més a més, el Jutge de Control ressalta el fet que és recomanable que se segueixin en els diversos CIE d’Espanya unes pautes uniformes pel que fa a la protecció dels drets fonamentals de les persones internes.
Des de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, entenem que aquest Auto suposa un avanç important per garantir el dret d’informació, a la defensa i a la protecció internacional, si escau, de les persones internes en el CIE de Barcelona, així com un avanç cap a un criteri uniforme quant a drets fonamentals en els CIE.
 
Barcelona, a 27 de juny de 2014
 
Contacte: Pascale Coissard / Gisela Cardús 93 301 25 39

Back To Top