skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

Bones pràctiques amb víctimes de tortura

Bones Pràctiques Amb Víctimes De Tortura
 goodpractices

 
Beneficiaris i professionals han liderat projectes finançats per la Comissió Europea, que s’han centrat en la terrible realitat que les víctimes de la tortura pateixen com a resultat de les seves situacions irregulars i l’exclusió social que pateixen en els seus països d’acollida. Al llarg de l’execució d’aquests projectes, les organitzacions i institucions especialitzades per al tractament de les víctimes de la tortura havien de tenir en compte els següents elements per als seus processos d’intervenció: el suport i la promoció de la resiliència, el valor terapèutic de la solidaritat, la perspectiva de gènere, el desenvolupament de bones pràctiques, ’empoderament, i, finalment, dels professionals dels beneficiaris cura i autocura.
Com el trauma complex i acumulatiu afecta tots els aspectes de la vida d’aquells que van haver de sobreviure a ella, la necessitat d’un enfocament interdisciplinari és un dels principals conceptes. La creació de xarxes i la supervisió professional són alguns dels elements claus que pretenem destacar i facilitar a través del nostre treball amb metges, psiquiatres, psicòlegs, fisioterapeutes, terapeutes d’art, treballadors socials, educadors socials, advocats i professionals del sector laboral, entre d’altres. Compartint conclusions sobre Bones Pràctiques amb les víctimes de la tortura ha sorgit com una nova eina poderosa emocionalment en la nostra tasca col·lectiva.
Autors: Associació exil (Espanya), Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (Espanya), del Consell Britànic de Refugiats (Regne Unit), Protecció contra la tortura (Regne Unit), Consell Grec per als Refugiats (Grècia), Fundació ICAR (Romania), Psychosoziales Zentrum Düsseldorf (Alemanya), REFUGI München (Alemanya), Syn-Eirmos -Babel (Grècia).
Barcelona, ​​2015.
 
Beneficiaries and professionals have led projects funded by European Commission which have been focused on the terrible reality that victims of torture suffer from as a result of their irregular situations and the social exclusion they face in their host countries. Throughout the implementation of these projects, the organisations and specialised institutions for the treatment of victims of torture had to bear in mind the following elements for their intervention processes: the support and promotion of resilience, the therapeutic value of solidarity, gender perspectives, the development of good practices, the beneficiaries’ empowerment, and finally the professionals’ care and self-care.
As complex and accumulative trauma affects every single aspect of the life those who had to survive it, the need for an interdisciplinary approach is one of the principal concepts. Networking and professional monitoring are some of the keys elements that we seek to emphasise and facilitate through our work with doctors, psychiatrists, psychologists, physical therapists, art therapists, social workers, social educators, lawyers, and labour professionals, among others. Sharing conclusions about Good Practices with Victims of Torture has emerged as an emotionally powerful new tool in our collective task.
Authors: Asociación EXIL (Spain), Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (Spain), British Refugee Council (United Kingdom), Freedom from Torture (United Kingdom), Greek Council for Refugees (Greece), ICAR Foundation (Romania), Psychosoziales Zentrum Düsseldorf (Germany), REFUGIO München (Germany), Syn-Eirmos -Babel (Greece).
Barcelona, 2015.
 
good_practices_with_victims_of_torture
 

Back To Top