skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat: Política de protecció a la infància

Comissió Catalana D’Ajuda Al Refugiat: Política De Protecció A La Infància

Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat: Política de protecció a la infància

View English version below

Introducció a la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat.

La nostra organització.

La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (en endavant, CCAR) es una organització no governamental fundada el 2004. El principal objectiu de l’entitat és protegir les persones desplaçades forçosament amb necessitats de protecció internacional que sol·liciten asil a Catalunya.

La nostra principal missió es assegurar la protecció del dret d’asil i els drets de les persones refugiades, així com també els de les persones migrants. En conseqüència, proveïm atenció i acollida integral per a persones sol·licitants d’asil i refugiades al llarg del territori català, posant el focus en la promoció de la seva autonomia i inclusió, especialment en l’àmbit local.

Ens descrivim com una organització humanitària, independent, plural i basada en el voluntariat. Els nostres valors són el respecte i compromís amb la justícia, la solidaritat, la llibertat, la igualtat, la independència, la pluralitat i la transparència.

Per tal d’assolir els objectius esmentats, la nostra entitat gestiona diferents programes que tenen per finalitat oferir una resposta global i integral a les dificultats derivades del procés migratori. Aquesta tasca la desenvolupem a través de dues línies d’acció principals:

 1. L’assistència i acollida de persones sol·licitants d’asil, refugiades i migrants a través de programes socials, jurídics i ocupacionals.
 2. La protecció dels drets de les persones sol·licitants d’asil, refugiades i migrants a través d’activitats de sensibilització, incidència i foment de la participació política i social.

El personal laboral i les persones voluntàries vinculades a la CCAR tenen el compromís ferm de protegir a la infància i els i les joves que constitueixen el seu col·lectiu d’atenció de qualsevol tipus d’abús o del risc de patir-ne.

La CCAR treballa directament amb famílies sol·licitants d’asil i refugiades que es troben acollides en els dispositius que l’entitat gestiona a Catalunya, així com amb els seus menors a càrrec. Alhora, els i les nostres advocades proveeixen assistència jurídica especialitzada en relació amb el procediment d’asil a l’Estat espanyol. Entre aquest col·lectiu, la nostra organització es centra específicament en proveir assistència jurídica per a menors estrangers sense referents familiars sol·licitants d’asil a Catalunya.

El nostre compromís amb la protecció de la infància.

En la nostra tasca quotidiana amb menors estrangers acompanyats i no acompanyats amb necessitats de protecció internacional, la nostra entitat manté un compromís ferm amb la defensa de l’interès superior del menor i la promoció de l’accés a la protecció internacional per als menors acompanyats i no acompanyats amb necessitats de protecció internacional que es troben a Catalunya. Així, les nostres activitats es basen en els principis detallats a continuació:

 • El compromís amb la protecció de l’interès superior del menor.
 • La protecció de la infància de qualsevol tracte cruel, inhumà o degradant, així com qualsevol altra violació dels seus drets humans fonamentals.
 • La garantia de no discriminació de la infància en base a la seva ètnia, sexe, llengua, religió, opinions polítiques, origen ètnic, nacional o social, propietat, naixement, diversitat funcional o altres causes anàlogues, tal i com ho estipula la Convenció sobre els drets de l’infant de les Nacions Unides (Article segon).
 • El compromís amb la defensa dels menors acompanyats i no acompanyats sol·licitants d’asil o als quals els ha estat garantida la protecció internacional, per tal d’assegurar que reben una protecció adequada.
 • El compromís amb la preservació de la unitat familiar de les famílies sol·licitants d’asil en la mesura del possible, evitant la separació dels menors estrangers acompanyats dels seus pares.
 • La promoció de la participació activa dels menors estrangers en totes les iniciatives vinculades amb la millora del seu benestar i la defensa dels seus drets fonamentals, per tal de garantir el seu dret a expressar les seves opinions lliurament en totes aquelles matèries que els incumbeixen, en funció de la seva edat i grau de maduresa.
 • La implementació de procediments interns destinats a garantir la responsabilització del personal laboral de l’entitat amb la defensa dels drets de la infància.
 • La garantia de que, en aquells casos en què es treballa en partenariat, les organitzacions col·laboradores són responsables envers el compliment dels estàndards mínims de protecció de la infància en el sí de les seves respectives organitzacions.

Definicions d’acord amb les Nacions Unides i amb la Convenció dels drets de la infància:

 • ‘infància’, persones que es troben per sota de la majoria d’edat i, en conseqüència, no son legalment independents, incloent els adolescents, essent la seva majoria d’edat establerta als 18 anys, tret que la legislació vigent estableixi una edat inferior.
 • ‘menors no acompanyats’, menors estrangers que no es troben acompanyats pels seus pares o altres adults.
 • ‘sol·licitants d’asil’, individus que sol·liciten protecció internacional, la sol·licitud dels quals no ha estat encara resolta per part de les autoritats nacionals competents.
 • ‘protecció internacional’, accions de la comunitat internacional -en base a la legislació internacional- amb la finalitat de protegir els drets fonamentals d’una categoria específica de persones que han hagut d’abandonar els seus països d’origen degut a persecució.

La nostra política de protecció de la infància.

La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat desenvolupa activitats dirigides a millorar l’atenció, acollida i inclusió social de les persones sol·licitants d’asil i refugiades, treballant per la restitució dels drets humans fonamentals que els han estat vulnerats i per combatre les situacions de desplaçament forçat que han patit. Entre aquestes persones, la nostra organització es centra específicament en aquelles que es troben en situacions de major vulnerabilitat i risc d’exclusió social, tals com els menors estrangers acompanyats i no acompanyats amb necessitats de protecció internacional.

Així doncs, el propòsit de la nostra Política de protecció de la infància es assegurar que totes les activitats vinculades a la provisió d’atenció i acompanyament especialitzat per a menors estrangers tant acompanyats com no acompanyats amb necessitats de protecció internacional es basen en el respecte de l’interès superior del menor i els seus drets fonamentals. En aquest sentit, aquesta política ha estat aprovada per la nostra Junta directiva i és d’aplicació per a tot el personal laboral i les persones voluntàries de l’entitat.

En base a l’anterior, els principals propòsits d’aquesta política són:

 • Garantir que tots els membres de la nostra Junta Directiva, equip professional i persones voluntàries de la nostra organització mantenen un comportament ètic envers els menors estrangers acompanyats i no acompanyats, així com que les seves accions es troben guiades per una política de ‘tolerància zero’ cap a la violència i l’abús contra els infants.
 • Assegurar que tots els programes i projectes desenvolupats per la nostra organització que compten amb la implicació de menors estrangers acompanyats i no acompanyats són dissenyats per identificar i prevenir qualsevol possible risk de maltractament, dany o abús directe i/o indirecte envers aquests menors. Així mateix, es pren en consideració que els riscos esmentats anteriorment poden variar depenent del cas particular de cada menor i en conseqüència, els mitjans per abordar cada situació també poden diferir.
 • Assegurar que els menors estrangers no acompanyats que reben assessorament jurídic per part de la nostra organització, així com els menors estrangers acompanyats que són acollits en els nostres recursos residencials són deguda i clarament informats dels seus drets, així com protegits de qualsevol tipus de discriminació, abús o dany, independentment de la seva ètnia, cultura, gènere, orientació sexual i/o altres causes.

Les mesures de protecció de la infància previstes per la present política.

Mesures de planificació i avaluació de riscos a implementar per tal de protegir els drets de la infància.

La CCAR té un compromís ferm amb el disseny i implementació de Programes i Projectes centrats en la salvaguarda dels drets dels infants. Per aquest motiu, en el moment de planificar noves propostes d’intervenció, la nostra organització desenvolupa avaluacions específiques dirigides a identificar potencials riscos per als infants, tant directes com indirectes. En base a les anteriors avaluacions, si alguns dels riscos identificats són massa elevats i no poden ser mitigats el projecte serà interromput, prèvia consulta amb la Junta Directiva de l’entitat.

Les nostres mesures de rendició de comptes.

En relació amb les nostres mesures de responsabilització i rendició de comptes en defensa dels drets dels infants, la CCAR desenvolupa processos interns d’avaluació de les nostres polítiques de protecció a la infància vinculades a cadascun dels Programes i/o Projectes en els quals es desenvolupen tasques que impliquen contacte directe amb menors acompanyats i/o no acompanyats. Aquesta auto-avaluació es basa en l’elaboració de formularis estandarditzats per cada Projecte i/o Programa, que són omplerts per part dels i les professionals a càrrec de la seva execució. Els anteriors formularis es dissenyen prenent en consideració el que estipula el manual ‘Keeping Children Safe Child Safeguarding Standards’.

Les nostres mesures vinculades a la gestió dels recursos humans.

La present política de protecció de la infància es dirigeix al conjunt dels membres de la Junta Directiva de la CCAR, així com l’equip professional i el conjunt de les persones voluntàries que col·laboren amb l’organització. S’inicia a la fase de contractació i es manté durant el conjunt del període en què les persones mantenen una relació laboral o de voluntariat amb l’entitat, donat que han de complir amb els estàndards establerts en els procediments interns d’atenció i acollida de persones sol·licitants d’asil i refugiades, entre les quals especialment els i les menors d’edat. Paral·lelament, aquestes persones han de disposar del seu certificat de delictes de naturalesa sexual.

Així mateix, el conjunt del personal laboral de la CCAR es compromet a:

 • Respectar l’interès superior del menor com a principi rector en qualsevol situació.
 • Limitar totes les situacions en què els menors estrangers acompanyats i no acompanyats puguin trobar-se en risc de maltractament, abús o explotació.
 • Informar degudament a cada menor estranger no acompanyat i acompanyat (i en el cas d’aquests darrers i quan escaigui, als seus pares) sobre les seus drets en relació amb el procediment d’asil.
 • Respectar la unitat familiar dels menors estrangers acompanyats.
 • Respectar la intimitat dels i les menors i promoure la seva participació en qualsevol assumpte que els afecti directament.
 • Rebre sempre el consentiment previ per part dels pares/tutors legals dels i les menors quan es facin fotografies o vídeos que involucrin a menors, en el marc de qualsevol activitat o projecte desenvolupat per l’organització.

Persona de contacte:

Jorge Montiel Jarillo – Director en funcions – Telèfon: +34933012539

English version

Catalan Commission for Refugees: Child Protection Policy

Introduction to the Catalan Commission for Refugees.

Our organisation.

The Catalan Commission for Refugees (hereinafter CCAR) is a non-governmental organisation founded in 2004. The main goal of the CCAR is to protect forcibly displaced individuals in need of international protection who are seeking asylum in Catalonia (Spanish region).

Our main mission is to ensure the protection of the right to asylum and refugees’ rights, as well as the protection of immigrants’ rights. Therefore, we provide comprehensive assistance and reception services for asylum seekers and refugees in Catalonia, focusing on promoting their autonomy and inclusion, especially at the local level.

We describe ourselves as a humanitarian, independent, plural and voluntary organization. Our values are the respect and commitment to justice, solidarity, freedom, equality, independence, plurality and transparency.

In order to be able to accomplish these goals, we manage different programmes that aim to give a global and comprehensive response to the difficulties found in the migration process. Therefore, we develop this task through two main areas of action:

  1. Assistance and reception of asylum seekers, refugees and immigrants through social, legal and occupational programmes.
  2. Protection of asylum seekers’, refugees’ and immigrants’ rights through social and political advocacy and participation activities.

CCAR has a duty through its staff and volunteers to protect forcibly displaced individuals, and specifically those in more vulnerable situations, such as children and young people with whom they are in contact from any kind of abuse or the risk to suffer it.

CCAR works directly with refugee’ families that are hosted in the reception facilities managed by the organisation, as well as with their children. Also, through our lawyers we provide forcibly displaced people with legal assistance concerning the Spanish asylum procedure. Among this collective, our organisation specifically provides legal assistance for unaccompanied alien children and young people under 18 years old seeking for asylum in Catalonia, in collaboration with the Catalan government.

Our commitment towards the protection of children.

In its daily work with accompanied and unaccompanied alien minors in need of international protection, CCAR is committed towards the defence of the best interest of the child and the promotion of the access to the right to asylum for accompanied and unaccompanied alien minors in need of international protection in Catalonia. Thus, our actions are governed by the following principles:

   • The commitment with the protection of the best interest of the child.
   • The protection of children from any cruel, inhuman or degrading treatment as well as any other violation of their fundamental human rights.
   • The guarantee of non-discrimination of children based on their race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national, ethnic or social origin, property, birth, disability or for other causes, as stated in the United Nations Convention on the Rights of the Child (Article 2).
   • The commitment with the defence of unaccompanied or accompanied children seeking for asylum and or being granted international protection to ensure that they receive appropriate protection.
   • The commitment with the preservation of the unity of asylum seeker families as far as possible, avoiding accompanied children from being separated from their parents.
   • The promotion of the active participation of alien children in all the initiatives related to the improvement of their well-being and the defence of their fundamental rights, in order to guarantee their right to express their views freely in all matters affecting them, in accordance with their specific age and maturity.
   • The implementation of internal procedures in order to guarantee that the professional staff perform their tasks focusing on the defence of the rights of the children.
   • To ensure, when working with partners, that they have a responsibility towards the accomplishment of minimum standards concerning the protection of children within their organisations.

Definitions, in accordance with the United Nations and the Convention on the Rights of the Child:

   • ‘children’ means persons who are below the legal age of majority and are therefore not legally independent, including adolescents, being the age of majority eighteen, unless the applicable law sets a lower age.
   • ‘unaccompanied children’ means children who are not accompanied by their parents or another adult.
   • ‘asylum seeker’ means an individual who is seeking international protection, and whose claim has not yet finally decided on by the country in which it has been submitted.
   • ‘international protection’ means the actions by the international community -on the basis of international law- aiming to protect the fundamental rights of a specific category of persons outside their countries of origin, who are not been nationally protected by their countries of origin.

Our Children protection policy.

The Catalan Commission for Refugees develops activities aimed to improve the care, reception and social inclusion of asylum seekers and refugees, providing them with restitution from the human rights violations and forced displacement they have suffered. Among them, our organisation focuses specially on those individuals who are in more vulnerable situations and at risk of social exclusion, such as unaccompanied and accompanied alien minors in need of international protection.

Thus, the aim of our Child Protection Policy is to ensure that all the activities related with the provision of specialised assistance and care for unaccompanied and accompanied alien children and youngsters in need of international protection are based on the respect of the best interest of the child and their fundamental human rights. In this sense, this policy has been approved by our Management Board and it applies to all our professional staff as well as our volunteers.

Based on the foregoing, the main purposes of this policy are:

   • To guarantee that all the members of our Management Board, professional staff and volunteers from our organisation maintain an ethical behaviour towards the accompanied and unaccompanied alien minors and their actions are guided by a ‘zero tolerance’ towards child violence and abuse policy.
   • To ensure that all the Programs and Projects developed by our organisation in which unaccompanied and accompanied alien minors are involved are designed to identify and prevent all possible risks of direct or indirect mistreatment, harm and/or abuse towards those children and youngsters. Also considering that those risks may vary depending on the child and, as we provide them with individualised assistance, the means of addressing them may also differ.
   • To assure that unaccompanied alien minors in need of international protection whom are legally assessed by our organisation as well as accompanied alien minors hosted in our reception facilities are duly and clearly informed about their rights and are also protected from any kind of discrimination, abuse or harm, irrespective of their ethnicity, gender, sexuality, culture or other causes.

Child protection measures envisaged in this policy.

Our risk assessment and planning measures to be implemented in order to protect children’s rights.

CCAR has a strong commitment to design and implement Programs and Projects focused on the safeguard of the rights of the children. Therefore, when planning new proposals our organisation conducts specific assessments aimed to identify potential direct or indirect risks for children. Based on the aforementioned assessments, if some of the identified risks are too high and they can not be mitigated, after consulting with the Management Board, the Project will not be further developed.

Our accountability measures.

Concerning the accountability measures, the CCAR conducts a self-assessment of their Child Protection Policy measures for every Program or Project that implies direct work with accompanied or unaccompanied children. This self-assessment is based on the elaboration of a standardized template for each Project and/or Program, that will be filled by the professional team in charge of their development. The aforementioned template is designed taking into account the what is stipulated in the Keeping Children Safe Child Safeguarding Standards document.

Our measures related to human resource management.

This Child Protection Policy addresses to all the members of CCAR’s Management Board, the professional staff and the volunteers working or collaborating with the organisation. Starting from the recruitment phase as well as during the whole period in which they work or collaborate as volunteers with the CCAR, they must comply with our standardized internal reception and assistance procedures for asylum seekers and refugees, and among them notably children. In addition, they all must present their Certificate of Sexual Offences.

All the staff members of CCAR are obliged and supposed to:

   • Respect the best interest of the child as a leading principle in all situations.
   • Limit all situations in which unaccompanied and accompanied foreign children could be at risk of mistreatment, abuse or exploitation.
   • Duly inform every unaccompanied and accompanied alien minor (or when applicable, their parents) about their rights concerning the asylum procedure.
   • Respect the unity of the family for those accompanied alien minors.
   • Respect the confidentiality of the child as well as promote their participation in any matter concerning them.
   • Receive always previous consent from the parents/guardians when taking photos or videos involving children within any activity or project developed by the organisation.

Contact person:

Jorge Montiel Jarillo – Deputy Director – Phone number: +34933012539

 

 

Back To Top