skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

COMUNICAT EN RELACIÓ A LA SITUACIÓ DE LA FRONTERA FRANCO- ESPANYOLA

COMUNICAT EN RELACIÓ A LA SITUACIÓ DE LA FRONTERA FRANCO- ESPANYOLA

Després de realitzar una reunió de seguiment amb les organitzacions CIMADE i ANAFÉ amb qui ens vam reunir durant la visita que des de CCAR vam realitzar al 2019 a la frontera Franco Espanyola concloem:

 • Que a l’empara de l’acord de readmissió de persones en situació administrativa irregular firmar al 2003 entre França i Espanya, es segueixen donant cobertura legal al retorn ( devolucions en calent) de persones en situació administrativa irregular vulnerant els seus drets fonamentals: assistència jurídica, informació, presentació de recurs, etc. Segons informació proporcionada per CIMADE des de 1 de gener de 2020 hi hauria 11.000 a qui se’ls ha denegat l’entrada a França.

 • Que les autoritats públiques francesa i sobretot espanyola segueixen dificultant l’accés a les xifres oficials de devolucions que es realitzen en la frontera.

 • Que l’Estat Francès emparant-se en la protecció de la seguretat nacional i després dels atacs terroristes d’aquest 2020 ha desplegat l’Operació Sentinella a través de la qual ha optat per incrementar considerablement la presència militar en frontera, si bé amb l’objectiu de poder detectar possibles terroristes, també com a mesura dissuasiva per les persones que volen passar d’un Estat a un altra i amb un fort component de criminalització de la immigració.

 • Segueix mancant uns protocols clars d’identificació de possibles víctimes de tràfic, que són susceptibles de sol·licitar asil i a les quals s’ha de garantir:

  • Un espai segur que respongui a les necessitats de protecció, intimitat, gènere, presencia de menors i cuides maternes en cas de que existeixin.

  • Atenció psicològica i sanitària adaptada.

  • Mecanismes que afavoreixin la sostenibilitat financera, autònoma en la vida quotidiana, així com perspectives de futur (formació i treball)

 • Hi ha una manca d’informació relativa als menors no acompanyats que travessen la frontera franco- espanyola.

Tenint en compte tot lo anterior, des de la CCAR creiem que la frontera franco-espanyola és un espai cada vegada més securititzat, on les pràctiques acordades de retorns entre ambdós països s’efectuen sense rendir comptes i on és molt difícil obtenir dades oficials per part d’ambdós països i especialment per part d’Espanya. És per aquesta raó que la CCAR i les següents organitzacions volen denunciar aquesta manca d’informació això com reclamar transparència, l’aplicació de protocols de detecció de menors sense referents i possibles víctimes de tràfic.

Barcelona, 26/11/2020

Version française

À la suite de la réunion avec les organisations CIMADE et ANAFÉ que nous avons rencontrées au cours de notre visite d’observation à la frontière franco-espagnole pendant le mois de Janvier 2019 par la CCAR, nous concluons:

– Que dans le cadre de l’accord de réadmission des personnes en séjour irrégulier signé en 2003 entre la France et l’Espagne, est toujours en vigueur une couverture juridique au refoulement de personnes en séjour irrégulier violant leurs droits fondamentaux: assistance juridique, information, dépôt du recours, etc. Selon les informations fournies par la CIMADE depuis le 1er janvier 2020, 11.000 personnes ont vu refuser leur entrée en France.

– Que les pouvoirs publics français et surtout espagnols continuent de compliquer l’accès aux chiffres officiels de retour réalisés à la frontière.

– Que l’Etat français s’appuie sur la défense et la protection de la sécurité nationale après les attentats terroristes commis en 2020 en vue d’augmenter et déployer la présence militaire à la frontière , bien qu’avec l’objectif de pouvoir détecter les terroristes potentiels, également comme moyen de dissuasion pour les personnes qui souhaitent transiter d’un État à un autre et avec une forte composante de criminalisation de l’immigration.

– Il n’existe pas de protocoles clairs pour identifier les victimes potentielles de traite des êtres humains, susceptibles de demander l’ asile et à qui il faut garantir:

 • Un espace sûr qui répond aux besoins de protection, d’intimité, genre, présence de mineurs et de soins maternels s’ils existent.

 • Une couverture santé et psychologique adaptée.

 • Des mécanismes qui favorisent la pérennité financière, l’autonomie ainsi que les perspectives d’avenir (formation et travail)

– Manque d’informations concernant les mineurs non accompagnés à la frontière franco-espagnole.

Au vue de tout ce qui précède, la CCAR pense que la frontière franco-espagnole est une zone de plus en plus sécurisée où les pratiques de refoulement convenues entre les deux pays se déroulent sans responsabilité et où il est très difficile d’obtenir des chiffres officiels, surtout par l’Espagne.

C’est pour cette raison que le CCAR et les organisations suivantes veulent dénoncer ce manque d’information comme l’exigence de transparence, l’application de protocoles de détection des mineurs non accompagnés et d’éventuelles victimes de traite des êtres humains.

Barcelona, 26/11/2020

Back To Top