INTEGRA TRAIN: Millora de la integració de les dones, beneficiàries de protecció internacional mitjançant el desenvolupament i l'aplicació de cursos d'acollida i integració”

Tornar enrere

La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat participa, des del passat gener 2017, en el projecte Europeu “Millora de la integració de les dones beneficiàries de protecció internacional mitjançant el desenvolupament i la implementació de cursos d’ integració”(INTEGRA TRAIN), que pretén compartir bones pràctiques realitzades en l’àmbit de l’acollida i la integració de les dones  ens els diferents països europeus participants.
Organitzacions participants:
Hellenic Foundation of Europe & Foreign Policy (Grècia), MELISSA Network (Grècia), Centre for Social Studies and Policies (Itàlia), The People for Change Foundation (Malta), Cooperation for Voluntary Service (Bulgària).
Context i objectius
Des del començament de la guerra de Síria, l’any  2012, el número de persones que han arribat a les costes europees no ha parat d’incrementar-se arribant al 1.259.265 l’any 2016. Això ha representat un repte pels sistemes d’acollida i d’integració dels diferents Estats Europeus, en particular per aquells situats a la costa mediterrània. Aquesta situació afecta de manera específica a les dones que s’enfronten de manera desigual al procés d’integració respecte als homes i presenten unes necessitats específiques moltes vegades invisibilitzades.
Per això, l’objectiu d’aquest projecte és fomentar una xarxa d’intercanvi d’informació entre els Estats part del projecte amb una major experiència en processos d’integració de persones refugiades (Itàlia i Espanya) amb aquells que tenen una estructura d’integració menys desenvolupada i donar suport a la construcció de les capacitats de les ONG’s nacionals per oferir cursos d’integració, especialment per a dones.
Activitats desenvolupades
En el marc d’aquest projecte, la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat ha realitzat diversos estudis sobre tipus de formació i la metodologia que s’està utilitzant des de les administracions i les diverses ONG’s a casa nostra per acollir aquestes persones nouvingudes i quines són les seves principals necessitats de formació alhora que s’ha fet formació als tècnics i tècniques de Malta, Grècia i Bulgària per tal d’optimitzar esforços en temes d’integració. Pots consultar els informes aquí.
 Així mateix durant el maig i el juliol es van portar a terme visites d’estudi a Itàlia i a Espanya que es descriuen a continuació:
Del 16 al 18 de maig del 2017 tècnics de la CCAR i dels ajuntaments de Sant Boi del Llobregat i Sabadell van realitzar una visita d’estudi a Itàlia durant la qual els participants van conèixer el sistema d’acollida a Itàlia, anomenat SPRAR,  reunint-se amb autoritats del Ministeri de l’Interior i dels municipis i visitant centres d’acollida de persones sol·licitants d’asil i refugiades així com projectes d’emprenedoria iniciat per aquest col·lectiu.  Pots consultar el programa de la visita aqui.
Finalment, del 12 al 14 de juliol del 2017 funcionaris públics i treballadors de diverses ONGS dels diferents països participants del projecte van visitar Barcelona. Durant la visita es va celebrar un seminari internacional i un taller sobre informació i formació en l’acollida on representats de CEAR, del govern català i de diversos governs municipals van presentar el sistema d’acollida espanyol i els recursos i les metodologies utilitzades en les diverses sessions d’informació i formació dirigides de persones sol·licitants d’asil i refugiades. Pots consultar el programa del seminari internacional i del taller de formació i informació en l’acollida, aqui.
 
ACTUALITZACIÓ: Afegim l’informe final derivat de l’estudi (només en anglès). El pots descarregar aquí.
 

 
Enhancing the integration of women beneficiaries of international protection by development and implementation of multifaceted Integration trainings”(INTEGRA TRAIN)
The Catalan Commission for Refugees (CCAR) participates, since January 2017, in the project “Enhancing the integration of women beneficiaries of international protection by development and implementation of multifaceted Integration training(INTEGRA TRAIN), which aims to share best practices in the field of reception and integration in different participating countries.
Project partners
Hellenic Foundation of Europe & Foreign Policy (Greece), MELISSA: Network of Migrant Women in Greece (Greece), Centre for Social Studies and Policies (Italy), The People for Change Foundation (Malta), Cooperation for Voluntary Service (Bulgaria).
Context and goals
Since the beginning of the war in Syria in 2012, the number of people who have reached European coasts has increased steadily to 1,259,265 in 2016. This has been a challenge for the reception and integration systems of the different European States, in particular, for those located on the Mediterranean coast. This situation especially affects women who face the integration process unequally with respect to men and have specific needs often invisible.
The main goals of the project are foster an information sharing network between Member States with a long history of refugee integration (Italy and Spain) with those who have a less developed integration structure and build capacity for national NGOs as well as governmental organizations to offer integration courses, especially to women.
Developed activities
Within the framework of this project, the CCAR has carried out several studies on types of training and the methodology that is being used from the administrations and NGOs in our country to receive these newcomers and what are their main training needs. At the same time, trainings to officers of Malta, Greece and Bulgaria has been carried to optimize efforts on integration issues.
Also during May and July the following study visits were carried out in Italy and Spain:
From the 16th-18th of May 2017, officers from the CCAR and Sant Boi del Llobregat and Sabadell city councils conducted a study visit in Italy during which the participants got to know the reception system this country, named SPRAR, meeting with authorities from the Ministry of the Interior and from city councils and visiting reception centers for asylum seekers and refugees as well as entrepreneurship projects initiated by this group. Program of the visit, here.
Finally, from the 12th -14th of July 2017, civil servants and workers from various NGOs from the different countries participating in the project visited Barcelona. During the visit, an international seminar and a workshop about information and training was held where representatives of CEAR, the Catalan Government and various local governments presented the Spanish reception system and the resources and methodologies used in the various information and training sessions targeted to asylum-seekers and refugees. Program of the international seminar and the training and information workshop, here.
 
UPDATE: We add the final report of the study. You can download it here.