Comunicat sobre l'adopció del pla de protecció internacional a Catalunya

Tornar enrere

Les entitats sotasignades participants en el grup de treball  impulsat per la Taula de Ciutadania i Immigració de la Generalitat de Catalunya el juliol de 2011, per a l’elaboració d’un Pla de protecció internacional a Catalunya, es complauen de la seva aprovació, el passat 28 de gener, pel govern de la Generalitat de Catalunya. Les raons perquè Catalunya compti amb un Pla d’aquestes característiques són múltiples:

  • Per un deure històric. L’exili de la Guerra Civil i del Franquisme és un component important en la sensibilitat de la societat catalana davant de l’asil i el refugi.
  • Per un compromís amb els drets humans, que ha de ser permanentment actualitzat: la protecció de les persones és una de les màximes expressions de solidaritat d’un poble davant les violacions dels drets humans i les persecucions.
  • Per responsabilitat en la gestió de la protecció internacional, especialment en l’acollida, la formació de professionals i la sensibilització, tal i com recull la Llei 12/2009 reguladora del dret d’asil i de la protecció subsidiària.

A Catalunya, cada any arriben persones que necessiten la de protecció internacional, fugint de greus violacions de drets humans. També de temors fundats a ser perseguides ja sigui al seu país o, en el cas dels apàtrides, al lloc de residència habitual, per motius de raça, religió, nacionalitat, opinions polítiques, pertinença a determinat grup social, gènere o orientació sexual.
En aquest sentit, el Pla dota de principis, mesures i línies de finançament a l’acció de la Generalitat de Catalunya en els aspectes següents:
1. Millora del règim jurídic de la protecció internacional i de l’apàtrida i de la seva posada en pràctica.

La Generalitat canalitzarà iniciatives i propostes de millora de la legislació de protecció internacional, i de la seva posada en pràctica a través dels corresponents serveis administratius, tant a nivell de la Unió Europea com a nivell de l’Estat. Les iniciatives i propostes poden derivar tant de les entitats especialitzades com de la Generalitat o ens locals.

2. Formació i informació
La Generalitat generarà i durà a terme informació i formació en matèria de protecció internacional, adreçada a la població en general, inclosa la població immigrada, i específicament als seus empleats i als dels ens locals. Això amb l’objectiu tant d’incrementar el coneixement sobre la protecció internacional, com de capacitar els professionals que s’ocupin dels sol·licitants de protecció internacional.
3. Acollida
La Generalitat durà a terme les gestions institucionals i polítiques necessàries perquè es faci efectiva a Catalunya la previsió que les comunitats autònomes gestionin els serveis i els programes estatals destinats específicament a les persones sol·licitants de protecció internacional, conjuntament amb les entitats amb experiència i especialitzades en la matèria. Aquesta previsió figura a la disposició addicional 4a de la Llei 12/2009.
4. Contribució a la resposta internacional davant els desplaçaments forçosos, afluències massives, reassentaments i altres:
La Generalitat durà a terme les gestions institucionals i polítiques necessàries davant l’Estat, per ser consultada, prèviament a la seva adopció, en els acords del Consell de ministres que concreten el contingent anual de persones reassentades.
5. Incidència política i social
La Generalitat i els ens locals contribuiran a incrementar la incidència política i la mobilització de la societat civil i de les institucions pròpies, amb la finalitat de promoure la protecció internacional i de denunciar les situacions concretes de cada conflicte on es produeixen les persecucions i les vulneracions de drets humans.
Amb tot, les entitats sotasignades demanen a la Generalitat de Catalunya que faci efectiva la implementació d’aquest Pla dotant-lo dels mecanismes, instruments i recursos necessaris.
Accem
Adoratrius – Sicar Cat
Associació Iniciatives Solidàries
Centre Exil
Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat
Fundació ACSAR
Institut de Drets Humans de Catalunya
Pen Català