Presentem el sistema d'acollida estatal a l'àmbit europeu

Tornar enrere

La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat organitzem en un seminari en el marc del projecte europeu Integra Train, al qual es comparen els sistemes d’asil dels diferents països per identificar bones pràctiques. Durant aquests dies 12, 13 i 14 de juliol estem acollint a representants d’entitats i institucions d’altres estats per presentar i mostrar-los el sistema d’acollida de l’estat espanyol.

La Estel·la Pareja, Directora de CCAR, l’Oriol Amorós, Secretari d’Igualtat, Immigració i Ciutadania de la Generalitat i la Mónica López, Directora de Programes d’Acollida de CEAR en l’àmbit estatal participen d’aquest seminari. També ho fan diferents treballadors dels centres de CCAR, representants d’altres entitats com ACCEM, ACATHI o Exil, i representants d’altres municipis com Sabadell i Sant Boi.

Els assistents provenen d’Itàlia, Grècia, Bulgària i Malta. Durant la seva estada, visitaran els centres d’acollida que gestiona CCAR a Barcelona, Sabadell i Sant Boi. A més d’estudiar la relació que l’entitat manté amb diferents actors socials, com la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB) i molts municipis.
També presentem casos i projectes d’inserció sociolaboral, com la feina que fem en coordinació amb el restaurant-escola Mescladís.
En el següent enllaç, pots consultar el programa complet de la visita.

Presenting the national reception system at European level

The Catalan Commission for Refugees has organized a seminar in the framework of the European Integra-Train project, which compares asylum systems in different countries to identify good practices. During the 12th, 13th and 14th of July, we are hosting representatives from entities and institutions from other states to present and show the reception system in Spain.
Estel·la Pareja, Director of CCAR, Oriol Amorós, Secretary of Equality, Immigration and Citizenship of the Generalitat and Mónica López, CEAR’s Director of Reception Programs at the state level, are taking part in this seminar. There are also different workers from CCAR centers, representatives from other entities such as ACCEM, ACATHI or Exil, and representatives from other municipalities such as Sabadell and Sant Boi.
Participants have come from Italy, Greece, Bulgaria and Malta. During their stay, they are visiting the reception centers managed by CCAR in Barcelona, ​​Sabadell and Sant Boi. In addition to studying the relationship that the entity maintains with different social actors, such as the Autonomous University of Barcelona (UAB) and many municipalities.
We also present cases and projects for social and occupational insertion, such as the work we do in coordination with the Mescladís restaurant-school.
At the following link you can find the complete study visit’s program.