skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

Publicacions, informes i memòries

Memòries

Totes les anualitats, en coherència amb el nostre treball crític i compromès, la CCAR fa una revisió i un balanç respecte al desenvolupament del dret d’asil a l’Estat Espanyol i més concretament a Catalunya. Conjuntament, fa una revisió de la feina feta des de la pròpia Comissió valorant la qualitat dels serveis i les accions envers les persones sol·licitants d’asil i refugiades. Aquesta informació es veu reflectida en les memòries anuals.

Informes Anuals

Informe 2020

L’Informe Anual 2019 de CEAR “Les persones refugiades a Espanya i a Europa” mostra un any més la situació en la qual viuen aquestes persones al nostre continent i estat. A continuació podeu trobar el document, així com el resum executiu de l’informe en català i un vídeo resum.

+ Llegir més

Informe 2019

L’Informe Anual 2019 de CEAR “Les persones refugiades a Espanya i a Europa” mostra un any més la situació en la qual viuen aquestes persones al nostre continent i estat. A continuació podeu trobar el document, així com el resum executiu de l’informe en català i un vídeo resum.

+ Llegir més

Informe 2018

L’Informe Anual 2018 de CEAR “Les persones refugiades a Espanya i a Europa” mostra un any més la situació en la qual viuen aquestes persones al nostre continent i estat. A continuació podeu trobar el document, així com el resum executiu de l’informe i un vídeo resum.

+ Llegir més

Informe 2017

L’estancament dels procediments de molts sol·licitants d’asil i el poc compromís dels governs europeus protagonitzen aquest informe de CEAR

+ Llegir més

Informe 2016

El Informe Anual 2016 de CEAR “Les persones refugiades a Espanya i a Europa” alerta que malgrat el fort increment de de el nombre de persones que van buscar l’any passat refugi a Europa, tant la Unió Europea com Espanya van adoptar mesures que han posat en greu perill un dret humà com l’asil.

+ Llegir més

Informe 2015

El món viu un augment de desplaçaments forçats sense precedents des de la Segona Guerra Mundial, però les respostes de la Unió Europea i Espanya continuen sent insuficients. L’informe de CEAR conté un anàlisi de la situació del dret d’asil a Espanya i a Europa l’any 2014 així com un balanç de la situació actual incloent testimoniatges de persones refugiades i propostes per garantir el dret d’asil.

+ Llegir més

Informe 2014

El dotzè Informe anual analitza la realitat de les persones refugiades al món, a Europa i, principalment, a Espanya. Al 2013, l’agreujament de la guerra civil a Síria va produir un augment significatiu de la població desplaçada forçosament al planeta, fins a cotes desconegudes des del 2001, i també l’increment del nombre de persones que van sol·licitar protecció internacionalen la Unió Europea.

+ Llegir més

Informe 2013

El 2012 s’ha registrat un mínim històric en el nombre de sol·licituds d’asil realitzades al nostre país. Davant l’augment de les peticions d’asil en el conjunt de la Unió Europea, els tres països de la frontera sud, Itàlia, Espanya i Grècia, reduïen significativament el nombre d’aquestes.

+ Llegir més

Informe 2012

Davant de l’elevat nombre de persones que necessiten la protecció internacional al món, els Països de la Unió Europea, Espanya inclosa, estàn tancant les seves portes a través de la implementació de polítiques de control dels fluxes migratoris. El desé informe de la Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat (CEAR) sobre la situació de les persones refugiades a Espanya analitza en profunditat l’impacte d’aquestes polítiques.

+ Llegir més

Informe 2011

A l’any 2011 va concloure un període de profunds canvis normatius. A l’informe es recullen 10 propostes que resumeixen les actuacions més urgents a emprendre en aquest context.

+ Llegir més

Informe 2010

¿Perquè no arriben persones refugiades a Espanya?. En aquest informe, CEAR intenta donar resposta a aquesta pregunta i desenvolupa propostes al respecte.

+ Llegir més

Informe 2009

En un moment de crisi econòmica i financera a escala mundial CEAR manifesta que la situació del dret d’asil a l’Estat Espanyol ofereix veritables motius per la preocupació.

+ Llegir més

Publicacions

La invisibilitat de les dones refugiades

La violació dels drets fonamentals de les dones és una pràctica generalitzada que es dóna en contextos d’impunitat estructural. No es tracta de situacions extraordinàries sinó d’agressions contra la vida i contra la seva integritat. En aquesta publicació es detallen les situacions de violència exercida contra les dones, les persecucions que pateixen, i s’identifiquen els àmbits en els quals és necessari avançar, així com els agents implicats.

La invisibilitat de les dones refugiades

Fugir per no amagar-se

La publicació Fugir Per No Amagar-Se fa una aproximació a la situació dels drets LGTBI al món, tracta la violència i la persecució que pateixen en determinats països, desenvolupa i aclareix els conceptes d’orientació sexual i identitat de gènere associant-los a la pràctica de drets humans i a la protecció internacional i ressalta la situació de les persones trans, un col·lectiu especialment perseguit dins del col·lectiu LGTBI.

Fugir per no amagar-se

Back To Top