skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

Pisos d’acollida temporal per sol·licitants d’asil:

Per a aquelles persones que s’acullen a la protecció internacional al nostre país, existeix un dispositiu d’acollida temporal per tal de garantir la cobertura de les seves necessitats bàsiques en el moment de la seva arribada.

Des del 2001 gestionem pisos d’acollida temporal per a sol·licitants de protecció internacional, a la ciutat de Sabadell i des del 2015 gestionem un centre d’acollida i un pis d’acollida a Barcelona i Sant Joan Despí. En els pisos i el centre d’acollida no només es garanteix un habitatge, sinò que també es treballen tots aquells aspectes que incideixen en l’itinerari d’inclusió social com ara; els aspectes jurídics, el coneixement de l’entorn, l’aprenentatge de l’idioma, l’adeqüació dels seus bagatges formatius i laborals al mercat de treball català, la recerca de feina, la salut i l contenció psicològica, entre altres.

Prestacions socials per persones refugiades:

Preveient les situacions de vulnerabilitat o problemàtiques específiques que viuen les persones refugiades gestionem diferents prestacions socials. Aquestes prestacions van destinades a facilitar:

  • L’accés a l’habitatge estable, mitjançant el pagament temporal del lloguer, fiança, subministres i manutenció.
  • La integració laboral, mitjançant el pagament de beques, formació ocupacional, matrícules, guarderies i transport.
  • La cobertura de necessitats bàsiques i de manutenció

Tanmateix, també gestionem prestacions d’emergència per cobrir necessitats puntuals de grups vulnerables que per les seves característiques socials presenten greus dificultats per accedir al mercat laboral.

Prestacions socials per a persones immigrants en situació de vulnerabilitat social:

Aquestes prestacions tenen l’objectiu de recolzar econòmicament a aquelles persones immigrants en vies de regularització que es troben en situació de risc d’exclusió social. Es tracta d’ajudes puntuals i d’emergència per poder cobrir les necessitats bàsiques, com ara; l’allotjament, t el transport, la manutenció, medicines, roba, etc. Aquestes ajudes s’inscriuen en una intervenció social integral.

Programes complementaris d’acollida:

La CCAR és una de les entitats que va promoure la creació del pla Nausica, programa complementari d’acollida de la ciutat de Barcelona. Aquest projecte, emmarcat dins de “Barcelona, Ciutat Refugi“, és el primer programa municipal d’acollida de persones refugiades de l’Estat i ofereix un servei d’habitatge temporal i un seguiment social integral que pretén que els usuaris arribin al grau d’autonomia necessària. Aquests serveis són gestionats per entitats, entre les quals està la CCAR, en conveni amb l’Ajuntament de Barcelona.

Les persones destinatàries del programa Nausica són les persones sol·licitants d’asil que han rebut atenció mitjançant el programa estatal i que han esgotat les prestacions sense arribar a l’autonomia, o bé que han perdut el dret a l’asil i han quedat excloses, ja sigui perquè han renunciat a la destinació on les enviaven o perquè la pertinença a un grup social determinat, l’estat de salut o l’orientació sexual desaconsellaven l’allotjament en altres espais on han de conviure amb altres persones poc sensibilitzades amb les seves realitats. Durant el 2017 els municipis de Sabadell i Sant Boi de Llobregat han començat també els seus programes complementaris d’acollida, amb presència de la CCAR en tots dos. Aquestes propostes s’ajusten a les realitats de cada municipi amb un esperit comú d’oferir un servei per donar resposta a necessitats i realitats que la rigidesa del programa estatal d’acollida no cobreix. ]]>

Back To Top