skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

2 OFERTES: TÈCNIC/A EN INTEGRACIÓ SOCIAL AMB RUS – TÈCNIC/A D' INTERVENCIÓ D’ INCLUSIÓ

2 OFERTES: TÈCNIC/A EN INTEGRACIÓ SOCIAL AMB RUS – TÈCNIC/A D' INTERVENCIÓ D’ INCLUSIÓ

 

 1. Tècnic/a Intervenció Social amb Rus  DELEGACIÓ CEAR – CCAR  A CATALUNYA

Descripció de l’Entitat
La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR – CEAR) és una organització no governamental fundada en 1979, d’acció voluntària i humanitària, independent i plural. Els seus objectius fonamentals són la defensa i la promoció del dret d’asil i dels drets dels refugiats, de les persones desplaçades internament i dels qui arriben al nostre país en situació de vulnerabilitat o són apàtrides.
Funcions

 • Atenció individual i/o grupal al col·lectiu d’atenció.
 • Programar, organitzar i avaluar les intervencions d’integració social fixades en l’itinerari integral, individual i familiar, d’intervenció socio-laboral.
 • Informació, orientació, i acompanyaments quan siguin necessaris, de recursos socials i laborals.
 • Coordinació amb l’equip d’intervenció socio-laboral i amb cada professional referent dels casos.
 • Instruir a les persones usuàries de l’entitat en les habilitats bàsiques necessàries per a la seva autonomia personal i social, recolzar en l’organització de les seves activitats quotidianes i en el desenvolupament de les seves relacions socials, resoldre les contingències que es poguessin presentar.
 • Supervisió de les tasques de manteniment del CEMI per part de les persones residents.
 • Identificació, disseny, implementació i avaluació d’activitats de foment de la convivència en els CEMIs.
 • Resolució de conflictes i mediació intercultural
 • Recolzament en la interpretació i, puntualment, en la traducció de documents a l’equip tècnic.
 • Realització d’assemblees setmanals per tractar temes comuns i / o relacionats amb la convivència.
 • Elaboració d’informes, memòries, propostes de millora i documentació necessària per a la gestió del Programa.
 • Registre de dades en la base de dades interna de CEAR i qualsevol altra base de dades depenent de la gestió dels programes que tingui assignats.
 • Participació, si fos necessari, en fòrums, actes i jornades vinculades als objectius del lloc ocupat i de l’organització.
 • Participar en processos d’incidència i participació social.
 • Promoure la implicació de les persones usuàries en la defensa del seus DDHH.
 • Coordinació amb el teixit social comunitari i els serveis socials normalitzats.
 • Oferir un servei de qualitat orientat a la consecució d’objectius.

Requisits

 • Formació professional de grau superior en integració social.
 • Formació especialitzada en algun àmbit relacionat amb la protecció internacional i les migracions.
 • Experiència en intervenció social en l’àmbit relacionat amb el col·lectiu migrant i/o refugiats.
 • Coneixement dels recursos socials de la ciutat.
 • Capacitat resolutiva, propositiva i gran capacitat de treball amb autonomia.
 • Resistència a l’estrès i orientació a l’assoliment d’objectius.
 • Habilitats en la resolució de conflictes
 • Capacitat de gestió, organització, planificació i priorització de tasques
 • Capacitat de treball en equip en ambients interculturals.
 • Habilitats socials i empatia.
 • Flexibilitat horària
 • Alta motivació per al treball en Drets Humans i una identificació amb els objectius de la CEAR.
 • Referències professionals de llocs similars.

Capacitats a valorar

 • Coneixement i experiència de treball en CEAR • Es valorarà especialment el coneixement d’algun dels següents idiomes: urdu, pashtun o dari/farsi.
 • Experiència associativa.

S’ofereix:
 

 • Jornada completa
 • Contracte per obra i servei
 • Remuneració segons taules salarials de l’entitat
 • Lloc de treball: CEMI Sant Boi

 
Termini de presentació de candidatures: 25/11/2016
Presentació de candidatures enviant currículum vitae (imprescindible referències) i carta de presentació a:
I- mail: seleccion.cearcatalunya@cear.es
Referència: Integració Social – Rus
 
 
 
2. Tècnic/a d’intervenció d’Inclusió

 DELEGACIÓ CEAR – CCAR  A CATALUNYA
 
Descripció de l’Entitat
La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR – CEAR) és una organització no governamental fundada en 1979, d’acció voluntària i humanitària, independent i plural. Els objectius fonamentals de CEAR són la defensa i la promoció del dret d’asil i dels drets dels refugiats, de les persones desplaçades internament i dels qui arriben al nostre país en situació de vulnerabilitat o són apàtrides.
Funcions

 • Atenció individual i/o grupal de les persones usuàries de l’organització
 • Informació i orientació sobre recursos socials
 • Planificació, elaboració i seguiment d’Itineraris Integrals d’Intervenció

Social

 • Elaboració d’informes socials
 • Elaboració d’itineraris d’inserció social i laboral
 • Valoració, gestió, seguiment i justificació d’ajuts econòmics
 • Elaboració d’informes, memòries, propostes de millora i documentació necessària

per la gestió del Programa

 • Coordinació amb les diferents àrees, professionals de l’organització i amb altres

recursos socials existents

 • Resolució de la gestió administrativa i documental d’aquells programes que se li

assignin

 • Derivació de les persones usuàries en els recursos interns i externs de l’entitat
 • Registre de dades en la base de dades interna de CEAR i qualsevol altra base de dades depenent de la gestió dels programes que tingui assignats
 • Elaboració d’informes, memòries i documentació administrativa justificativa del

projecte

 • Participació, si fos necessari, en fòrums, actes i jornades representant CEAR
 • Coordinació amb el teixit social comunitari i altres dispositius soci laborals
 • Impartir formació externa i interna
 • Acollida, tutorització, seguiment i avaluació de voluntari is i / o en pràctiques
 • Participar en reunions ideològiques, estratègiques i operatives de l’equip i de la

entitat

 • Participar en processos d’incidència i participació social
 • Promoure la implicació de les persones usuàries en la defensa dels seus drets humans
 • Oferir un servei de qualitat orientat a la realització d’objectius

 
 
 
 
 
Requisits
 

 • Títol de Diplomatura / Grau en Treball Social
 • Estar col·legiat al col·legi professional de treballadors socials
 • Experiència demostrable en intervenció social i / o sociolaboral
 • Coneixement d’idiomes: imprescindible català, anglès i / o francès
 • Capacitat resolutiva i efectiva
 • Habilitats en la resolució de conflictes
 • Capacitat de gestió, organització, planificació i priorització de tasques
 • Capacitat de treball en equip en ambients interculturals
 • Habilitats socials i empatia
 • Coneixements d’informàtica a nivell avançat
 • Flexibilitat horària
 • Alta motivació per al treball en Immigració i Asil i una identificació amb els

objectius de CEAR / CCAR

 • Referències professionals de llocs similars

 
Capacitats a valorar

 • Formació especialitzada en algun àmbit relacionat amb asil, migracions, drets humans i atenció social
 • Experiència amb col·lectius en risc exclusió, preferentment persones en refugiats / immigrants
 • Experiència de treball en equip i associativa
 • Coneixement i experiència de treball en CEAR / CCAR
 • Coneixement d’altres idiomes a més dels requerits

 
S’ofereix:
 

 • Jornada completa
 • Contracte per obra i servei
 • Remuneració segons taules salarials de l’entitat

 
Termini de presentació de candidatures: 24/11/2016
Presentació de candidatures enviant currículum vitae (imprescindible referències) i carta de presentació a:
e-mail: seleccion.cearcatalunya@cear.es
Referència: Tècnic / a intervenció en inclusió
 
 

Back To Top