skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

Oferta de feina: Integrador/a Social amb àrab i/o rus

Oferta De Feina: Integrador/a Social Amb àrab I/o Rus

Descripció del lloc
Integrador/a Social amb àrab i/o rus
Lloc de treball
Barcelona, amb disponibilitat de mobilitat en els diferents CEMI de l’organització a Catalunya.
Descripció de l’Entitat
La Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat (CEAR) és una organització no governamental fundada en 1979, d’acció voluntària i humanitària, independent i plural. Els objectius fonamentals de CEAR són la defensa i la promoció del dret d’asil i dels drets dels refugiats, de les persones desplaçades internament i dels qui arriben al nostre país en situació de vulnerabilitat o són apàtrides.
Objectiu del lloc:
Atenció al col·lectiu d’actuació de l’entitat i recolze en la interpretació i traducció de documents a l’equip tècnic d’intervenció, amb dependència directa a la Coordinadora de l’àrea soci laboral de la CEAR.

Funcions

• Atenció individual i/o grupal al col·lectiu d’atenció.
• Programar, organitzar i avaluar les intervencions d’integració social fixades en l’itinerari integral, individual i familiar, d’intervenció soci-laboral.
• Informació, orientació i acompanyament, quan siga necessari, sobre recursos socials i laborals.
• Coordinació amb l’equip d’intervenció soci-laboral i amb cada professional referent dels casos
• Instruir a les persones usuàries de l’entitat en les habilitats bàsiques necessàries per a la seua autonomia personal i social, recolzar l’organització de les seues activitats cuotidianas i en el desenvolupament de les seues relacions socials, resoldre les contingències que es pogueren presentar.
• Supervisió de les tasques de manteniment del CEMI per part de les persones residents.
• Identificació, disseny, implementació i avaluació d’activitats de foment de la convivència en els CEMIs.
• Resolució de conflictes i mediació intercultural
• Recolze en la interpretació i, puntualment, en la traducció de documents a l’equip tècnic.
• Realització d’assemblees setmanals per a tractar temes comuns i / o relacionats amb la convivència.
• Elaboració d’informes, memòries, propostes de millora i documentació necessària per a la gestió del Programa.
• Registre de dades en la base de dades interna de CEAR i qualsevol altra base de dades depenent de la gestió dels programes que tinga assignats.
• Participació, si fóra necessari, en fòrums, actes i jornades vinculades als objectius del lloc ocupat i de l’organització.
• Participar en processos d’incidència i participació social.
• Promoure la implicació de les persones usuàries en la defensa de les seues DDHH.
• Coordinació amb el teixit social comunitari i els serveis socials normalitzats.
• Oferir un servei de qualitat orientat a la consecució d’objectius.
Requisits
• Formació professional de grau superior en integració social
• Domini de rus o àrab
• Formació especialitzada en algun àmbit relacionat amb la protecció internacional i les migracions.
• Experiència en intervenció social en l’àmbit relacionat amb el col·lectiu migrant i/o refugiats.
• Coneixement dels recursos socials de la ciutat.
• Capacitat resolutiva, propositiva i gran capacitat de treball amb autonomia.
• Resistència a l’estrès i orientació a l’assoliment d’objectius.
• Habilitats en la resolució de conflictes
• Capacitat de gestió, organització, planificació i priorització de tasques
• Capacitat de treball en equip en ambients interculturals.
• Habilitats socials i empatia.
• Flexibilitat horària
• Alta motivació per al treball en Drets Humans i una identificació amb els objectius de la CEAR.
• Referències professionals de llocs similars
Capacitats a valorar
• Coneixement i experiència de treball en CEAR
• Es valorarà especialment el coneixement d’algun dels següents idiomes: urdu, pashtun o dari/farsi.
• Experiència associativa.S’ofereix:
• Jornada completa
• Contracte per obra i servei
• Remuneració segons taules salarials de l’entitat
Termini de presentació de candidatures: 20/7/2016
Presentació de candidatures enviant currículum vitae (imprescindible referències) i carta de presentació a:
mail: ccar@cear.es
Referència: Integració Social – BCN

Back To Top