skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

II Jornada sobre el Dret d'Asil per Motius d'Orientació Sexual i Identitat de Gènere

II Jornada Sobre El Dret D'Asil Per Motius D'Orientació Sexual I Identitat De Gènere
Programa aquí
Inscripcions aquí
Actualment al món hi ha 75 països que criminalitzen les relacions consentides entre persones del mateix sexe. Malgrat que aquest nombre ha disminuït en els últims anys, encara hi ha molta feina a fer en la lluita contra la persecució i la discriminació que pateixen les persones lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals (LGBTI) arreu del món.
Les noves directives europees d’asil, aprovades el juny de 2013, reconeixen que les persones perseguides per la seva orientació sexual, i també per la seva identitat de gènere, són susceptibles de rebre protecció internacional. No obstant això, en la pràctica, el procediment d’asil encara no té prou garanties per a les persones LGBTI. Per això aquesta jornada vol ser un espai d’anàlisi i debat que permeti aprofundir en la situació dels sol·licitants de protecció internacional LGBTI, tant a Espanya com a la resta d’Europa, i en els mecanismes d’avaluació de la credibilitat de les seves al·legacions. Es tracta d’una qüestió d’especial rellevància, considerant que el passat 2 de desembre de 2014 el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va prohibir certes pràctiques d’identificació perquè va considerar que violen els drets fonamentals dels sol·licitants d’asil LGBTI, garantits a la Carta de drets fonamentals de la Unió Europea, com la realització de preguntes que puguin vulnerar el dret a la vida privada del sol·licitant o l’anomenada prova de la fal·lometria, practicada en països com la República Txeca, que vulnera el seu dret a la dignitat.
Les persones LGBTI també poden patir discriminació als dispositius d’acollida, motiu pel qual s’ha considerat necessari abordar aquest tema analitzant bones pràctiques que s’estan duent a terme a la Unió Europea. Paral·lelament, s’ha cregut pertinent conèixer el testimoniatge dels mateixos sol·licitants.
La jornada vol contribuir a incrementar la visibilitat de la persecució patida pel col•lectiu LGBTI arreu del món i a la sensibilització de les institucions, els professionals i el conjunt dels ciutadans sobre la necessitat de prestar una atenció especial al dret d’asil per motius d’orientació sexual i identitat de gènere.
 
 
seminarilgtbi
 
Back To Top