skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

OBRIM CONVOCATÒRIA DE NOVES CANDIDATURES PER AL PROGRAMA CATALÀ DE PROTECCIÓ A DEFENSORS I DEFENSORES 2024

OBRIM CONVOCATÒRIA DE NOVES CANDIDATURES PER AL PROGRAMA CATALÀ DE PROTECCIÓ A DEFENSORS I DEFENSORES 2024

Procés de presentació de candidatures per a l’acollida temporal de defensores i defensors dels Drets Humans

El Programa Català de Protecció a defensors i defensores dels Drets Humans (PCPDDH) és una iniciativa impulsada per la Generalitat de Catalunya en la que col·labora l’Ajuntament de Sant Cugat i que coordina i gestiona l’entitat Comissió Catalana d’Acció pel Refugi.

El PCPDDH té per objecte oferir protecció integral a defensores i defensors dels DH en situació de risc a causa de la seva activitat de defensa dels drets humans per mitjans pacífics, mitjançant una acollida de 6 mesos a Catalunya i un acompanyament integral que inclou:

 • Eix d’atenció psicosocial i auto cura
 • Eix formatiu
 • Agenda d’incidència i enfortiment de la xarxa de suport
 • Suport al retorn i seguiment posterior en el marc del vincle habitual de treball entre l’entitat d’origen de la persona defensora i l’entitat catalana que presenta la candidatura.

El pes de cadascun d’aquests eixos s’estableix d’acord a les necessitats o interessos de cada persona defensora. Es recomana que l’entitat catalana que presenti una candidatura tingui un elevat coneixement del perfil i les circumstàncies de la persona defensora per tal de dissenyar de forma idònia el seu programa d’acompanyament.

Per a l’edició del PCPDDH 2023-2024, està prevista l’acollida temporal de 3 persones defensores dels drets humans en situació de risc. Si entre les persones defensores seleccionades alguna vol venir acompanyada de familiars (fills/es i/o parella), el PCPDDH disposa d’una plaça per a candidatures en aquesta situació.

A qui va dirigit?

Poden presentar candidatures les ONGD que:

 • Treballin en solidaritat amb altres països o regions, i que tinguin experiència de treball conjunt amb l’entitat d’origen de la persona defensora proposada.
 • Estiguin inscrites en el Registre d’organitzacions no governamentals per al desenvolupament que preveu la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament, gestionat per l’ACCD, o al Registre d’organitzacions no governamentals de desenvolupament adscrit a l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional al Desenvolupament.
 • Disposin de seu social o delegació a Catalunya.

També poden presentar candidatures les agrupacions d’ONGD que compleixin els requisits de l’anterior apartat, amb associacions, xarxes, col·legis professionals, ajuntaments, etc. sense personalitat jurídica diferenciada.

El pressupost que les administracions donants han destinat al PCPDDH el gestiona en la seva totalitat la Comissió Catalana d’Acció pel Refugi. Les ONGD que hagin presentat les candidatures seleccionades seran considerades subcontractades per la CCAR en el marc de la Resolució que té l’entitat amb l’ACCD. Aquestes rebran 14.000€ en concepte d’ajut per a l’acompanyament de la persona defensora acollida sola; i 17.000€ en concepte d’ajut per a l’acompanyament de la persona defensora acollida en família i que hauran de justificar en el format i termini que s’indiqui. Alhora, tindran cobertes les despeses de viatges i estades per a les gires o activitats que es realitzin sota l’organització del PCPDDH.

Termini de presentació

El període de presentació de sol·licituds s’inicia el 12 de setembre de 2023 i finalitza el 13 d’octubre de 2023, inclosos.

On presentar les candidatures

S’ha de presentar el formulari normalitzat per correu electrònic a: programa.proteccio@ccar-cear.org

Criteris de valoració de les candidatures:

 1. Criteris relatius a la defensora o defensor i a la proposta de candidatura presentada: fins a 65 punts

  Bloc 1. Adequació de la candidatura de la persona defensora al PCPDDH: fins a 53 punts
  • Situació de risc individual del defensor/a: fins a 12 punts
  • Acreditació de la situació del risc individual del defensor/a: fins a 2 punts
  • Situació de risc col·lectiu del defensor/a: fins a 5 punts
  • Adequació de la candidatura a la reubicació temporal de 6 mesos: fins a 4 punts
  • Adequació de la candidatura als eixos de treball del PCPDDH: fins a 12 punts
  • Enfortiment de la protecció mitjançant la participació al PCPDDH: fins a 10 punts
  • Pertinença de la persona defensora a un dels col·lectius prioritaris del PCPDDH: fins a 12 punts
  – Defensores que pertanyen a organitzacions feministes i/o que treballen pels drets de les dones.
  – Membres de col·lectius LGBTIQ+.
  – Persones que treballen per la defensa dels drets civils i polítics.
  – Persones que treballen per la defensa de la terra, el territori i el medi ambient.

  Bloc 2. Organització/moviment social a la qual està vinculada la persona defensora: fins a 12 punts
  • Experiència de l’organització en la defensa dels drets humans des de l’Enfocament de Gènere i Basat en Drets Humans -EGBDH-: fins a 4 punts
  • Implicació de l’organització d’origen en el procés d’acompanyament i retorn del/la DDH: fins a 4 punts
  • Participació en xarxes locals, nacionals o internacionals de defensa dels drets humans: fins a 4 punts

 2. Criteris relatius a l’entitat que presenta la candidatura: fins a 35 punts

  Bloc 3: Experiència de l’entitat que presenta la candidatura: fins a 10 punts

  • Experiència de l’entitat en l’àmbit de la defensa dels drets humans i des de la perspectiva de l’EGiBDH: fins a 4 punts
  • Experiència de l’entitat al país d’origen de la persona defensora: fins a 6 punts

  Bloc 4: Treball conjunt, d’acompanyament i/o suport de l’entitat sol·licitant a l’organització/moviment social d’origen de la persona defensora: fins a 10 punts
  • Tipologia de treball conjunt entre l’entitat i l’organització d’origen de la persona defensora: fins a 5 punts
  • Trajectòria de treball conjunt entre l’entitat i l’organització d’origen de la persona defensora: fins a 5 punts

  Bloc 5: Capacitat d’acompanyament de l’entitat sol·licitant envers la persona defensora: fins a 15 punts
  • Consistència i qualitat de la proposta d’acollida i acompanyament: fins a 6 punts
  • Recursos humans destinats al programa per part de l’entitat sol·licitant: fins a 5 punts
  • Capacitat d’acompanyament i seguiment al retorn: fins a 4 punts

En un termini màxim de 20 dies naturals des de la finalització del període de presentació de sol·licituds es comunicaran per correu electrònic les candidatures seleccionades i s’iniciaran les gestions administratives corresponents per a la seva acollida i que determinaran la data de la seva arribada. Cal tenir en compte que la selecció d’una candidatura no garanteix la viabilitat de la seva participació al PCPDDH, ja que depèn de l’aprovació del visat de la persona DDH que es pot retardar considerablement o impedir l’acollida en cas de no compliment de requisits, no resposta o denegació per part de l’ambaixada. En aquests casos, el PCPDDH es reserva la possibilitat d’avaluar la viabilitat, podent descartar la participació d’una candidatura ja seleccionada al PCPDDH i passar a seleccionar la següent candidatura que hagi obtingut la següent puntuació més alta.

Descarregar formulari per presentar sol·licitud aquí.

Back To Top